SFS 1999:625 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1999:625 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
990625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 15 § stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

15 §

Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående om sådana

stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av
sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om stif-
telsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap.
10 § första stycket.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftel-
sens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget

.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210.

SFS 1999:625

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.