SFS 2006:870 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2006:870 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
060870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4

kap. 4

§ stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stif-

telsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovis-
ning.

Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som

avlagt revisorsexamen, om stiftelsen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i stiftelsen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

3. stiftelsens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även för en moderstiftelse i en kon-

cern om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsen och de övriga koncernföretagens redovisade balansomslut-

ning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än
25 miljoner kronor,

3. stiftelsens och de övriga koncernföretagens redovisade nettoomsättning

har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än
50 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fall som

avses i andra och tredje styckena besluta att det i stället för en auktoriserad
revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses en viss
annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Senaste lydelse 2001:887.

SFS 2006:870

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:870

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i en stiftelse före ikraftträdandet och

som enligt den nya lydelsen av 4 kap. 4 § inte längre ensam kan vara revisor
i stiftelsen får ändå kvarstå som revisor till utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)