SFS 2002:1033 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2002:1033 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
021033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 och 15 §§ stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

En stiftelse skall ha minst en revisor.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revi-

sorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revi-

sorn i en stiftelse med anknuten förvaltning av

1. förvaltarens högsta beslutande organ,
2. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om förval-

taren är en statlig myndighet, eller

3. samtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är ett handelsbolag.
I en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m. får Riksrevisionen förordna en eller flera revisorer att delta
i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

15 §

3

Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående om sådana

stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av
sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap.
10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där
stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftel-

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

2

Senaste lydelse 1996:1147.

3

Senaste lydelse 2001:305.

SFS 2002:1033

Utkom från trycket
den 17 december 2002

background image

2

SFS 2002:1033

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

sens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)