SFS 1999:1106 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1999:1106 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
991106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220)

dels

att 3 kap. 2�4 och 7�12 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 3 kap 5 och 6 §§ skall betecknas 3 kap. 2 och 3 §§,

dels

att 1 kap. 5 och 7 §§, 2 kap. 8 §, 3 kap. 1, nya 2 och 3 §§, 4 kap. 4, 6,

7, 9�12 §§, 6 kap. 5 §, 9 kap. 10 §, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 2 och 4 §§
skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före 3 kap. 5 och 6 §§ skall sättas före 3 kap. 2

och 3 §§,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 5 b §§,

av följande lydelse.

1 kap.

5 §

En stiftelse är moderstiftelse och en annan juridisk person är dotterfö-

retag, om stiftelsen

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga ande-
lar,

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsor-
gan, eller

4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett

bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska per-
sonen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller där-
med jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderstiftelsen, om ett annat

dotterföretag till moderstiftelsen eller moderstiftelsen tillsammans med ett
eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1106

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1106

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga ande-
lar, eller

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsor-
gan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av av-

tal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsord-
ning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva
ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dot-
terföretag till moderstiftelsen.

Moderstiftelse och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.
Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

5 a §

I de fall som avses i 5 § första stycket 1�3 och andra stycket skall så-

dana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en
annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte de an-

delar i dotterföretaget som innehas av det företaget självt eller av dess dotter-
företag. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i eget
namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags räkning.

5 b §

Vid tillämpningen av 5 och 5 a §§ avses med andelar aktier och andra

andelar i juridiska personer.

7 §

Bestämmelserna i 5�5 b §§, 6 § första stycket och 2�10 kap. gäller inte

i fråga om stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får använ-
das endast till förmån för bestämda fysiska personer.

2 kap.

8 §

Styrelsen eller förvaltaren svarar för att stiftelsen fullgör sin bokfö-

ringsskyldighet m.m. enligt bokföringslagen (1999:1078) eller, i förekom-
mande fall, sin skyldighet att föra räkenskaper enligt 3 kap. 2 § denna lag.

Styrelsen eller förvaltaren svarar för att stiftelseförordnandet och övriga

handlingar avseende stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt.

3 kap.

1 §

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när en stiftelse

är bokföringsskyldig och om den skall avsluta den löpande bokföringen med
en årsredovisning eller med ett årsbokslut.

Om bokföringsskyldigheten upphör, skall dett anmälas till tillsynings-

myndigheten.

2 §

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

(1999:1078) skall fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbeta-
lats till eller utbetalats av stiftelsen. Det skall finnas verifikationer för in- och

background image

3

SFS 1999:1106

utbetalningar. En stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt placerad
med en annan stiftelses förmögenhet, får beträffande den gemensamt place-
rade förmögenheten ha räkenskaper som är gemensamma med den andra
stiftelsen.

Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje räken-

skapsår. Av sammanställningen skall framgå tillgångar och skulder vid rä-
kenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskaps-
året. I sammanställningen skall även anges värdet av stiftelsens tillgångar
vid räkenskapsårets slut.

Räkenskapsmaterialet skall bevaras i ordnat skick och på betryggande sätt

inom landet under minst tio år från utgången av det räkenskapsår som räken-
skapsmaterialet avser.

3 §

Vid bestämmandet av värdet på stiftelsens tillgångar enligt 2 § andra

stycket skall varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar vad tillgången
kan anses betinga vid en försäljning under normala förhållanden. Fastigheter
och byggnader som är lös egendom tas dock upp till taxeringsvärdet om ett
sådant värde finns.

4 kap.

4 §

Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stif-

telsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovis-
ning.

Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor om
1. nettovärdet av stiftelsens tillgångar enligt balansräkningarna för de två

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller

2. antalet anställda i stiftelsen under de två senaste räkenskapsåren i med-

eltal har överstigit 200.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även för moderstiftelse i en kon-

cern om

1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt koncernbalansräk-

ningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som
anges i andra stycket 1,

2. antalet anställda hos koncernföretagen under den tid som anges i 1 i

medeltal har överstigit 200, eller

3. moderstiftelsen inte upprättar koncernredovisning och nettovärdet av

koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningar för koncernföretagens
två senaste räkenskapsår, på moderstiftelsens balansdag överstiger det gräns-
belopp som anges i andra stycket 1.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fall som

avses i andra och tredje styckena besluta att en viss godkänd revisor får utses
i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut meddelas för högst fem år
i följd.

background image

4

SFS 1999:1106

6 §

2

Den får inte vara revisor som

1. är stiftelsens stiftare eller förvaltare,
2. ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 2 kap. 16

eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett han-
delsbolag, är bolagsman i bolaget,

3. ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterföre-

tag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om dotterföretaget är ett handels-
bolag, är bolagsman i företaget,

4. biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid stiftelsens för-

mögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

5. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende

ställning till stiftelsen eller till förvaltaren eller till någon annan som avses i
1�4,

6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftel-

sen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap. 2 § el-
ler vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

7. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 1�4 eller är besvågrad med en så-
dan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

8. står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller till ett dotterföretag

till stiftelsen eller till förvaltaren eller har förpliktelser för vilka stiftelsen,
förvaltaren eller dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt säker-
het.

I ett dotterföretag får inte den vara revisor som enligt första stycket inte är

behörig att vara revisor i moderstiftelsen.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första och andra

styckena inte är behörig att vara revisor. Har stiftelsen, stiftaren, förvaltaren
eller ett dotterföretag någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande
eller huvudsakligen ha hand om intern revision eller granskning av liknande
slag, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning som det är
förenligt med god revisionssed.

7 §

En revisor utses för bestämd tid eller tills vidare.

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när en ny revisor har ut-

setts.

Ett uppdrag som revisor för bestämd tid upphör i förtid, om revisorn an-

mäler det hos den som har utsett honom eller om han entledigas av någon
som enligt 1 § andra stycket har rätt att göra det.

Upphör ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid i förtid, skall revisorn

genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten, om uppdraget har gällt en stif-
telse som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredo-
visning. Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för iakttagelserna
vid den granskning som han har utfört under den del av löpande räken-
skapsår som hans uppdrag har omfattat. För anmälan gäller i tillämpliga de-
lar vad som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde styckena om revisionsberät-
telse. Kopia av anmälan skall överlämnas till stiftelsens styrelse eller förval-
tare.

2

Senaste lydelse 1998:306.

background image

5

SFS 1999:1106

Bestämmelsen i fjärde stycket tillämpas inte om uppdraget har gällt en så-

dan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

9 §

Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed

granska stiftelsens räkenskaper och årsredovisning, årsbokslut eller sam-
manställning enligt 3 kap. 2 § andra stycket samt styrelsens eller förvaltarens
förvaltning.

Om stiftelsen är en moderstiftelse som skall upprätta koncernredovisning,

skall revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernföretagens
inbördes förhållanden i övrigt.

Innehåller stiftelseförordnandet föreskrifter om revision skall dessa iakt-

tas, om de inte strider mot första eller andra stycket eller mot någon annan
bestämmelse i denna lag.

10 §

Styrelsen eller förvaltaren skall ge revisorerna tillfälle att verkställa

granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de
upplysningar och den hjälp som revisorerna begär. Samma skyldighet har fö-
retagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot en revisor i mo-
derstiftelsen.

I 8 kap. 2 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns bestämmel-

ser om vid vilken tidpunkt årsredovisningen och, i förekommande fall, kon-
cernredovisningen senast skall lämnas till revisorn.

Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning enligt bokförings-

lagen (1999:1078), skall årsbokslutet eller den sammanställning över räken-
skaperna som anges 3 kap. 2 § andra stycket lämnas till revisorn inom fyra
månader efter räkenskapsårets utgång.

11 §

Revisorerna skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsår.

I fråga om stiftelser som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga

att upprätta årsredovisning skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande
om huruvida årsredovisningen har gjorts upp enligt årsredovisningslagen
(1995:1554). Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som
skall lämnas enligt årsredovisningslagen, skall detta anges och behövliga
upplysningar lämnas i revisionsberättelsen, om det kan ske.

I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna vid sin

granskning har funnit att

1. stiftelsens tillgångar har använts i strid med stiftelsens ändamål eller att

dess förmögenhet är placerad i strid med stiftelseförordnandet eller med
2 kap. 4 eller 6 §,

2. någon annan åtgärd eller försummelse innebär att föreskrifterna i stif-

telseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller årsredovisningsla-
gen inte har följts, eller

3. vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller förvaltaren till

last eller annan åtgärd eller försummelse kan föranleda ersättningsskyldighet
enligt 5 kap. 1 § första meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 §.

Om stiftelsen har utövat näringsverksamhet under räkenskapsåret, skall

även 30 § första stycket revisionslagen (1999:1079) iakttas när revisionsbe-
rättelsen upprättas.

background image

6

SFS 1999:1106

I en moderstiftelse skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

för koncernen. Härvid skall andra stycket och tredje stycket 2 och 3 tilläm-
pas.

12 §

Sedan revisorerna i en stiftelse som enligt bokföringslagen

(1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning har slutfört granskningen,
skall de skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen
och, i en moderstiftelse, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att ba-
lansräkningen eller resultaträkningen är oriktig, skall de anteckna även detta.
I en moderstiftelse gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och
koncernresultaträkningen.

6 kap.

5 §

Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens till-

gångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta, om

1. stiftelsen bildades för mer än 50 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid ut-

gången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande pris-
basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, samt

4. stiftelsen saknar skulder.
Bestämmelserna i 4 § tillämpas på beslut enligt första stycket.

9 kap.

10 §

Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § samt 5 § första stycket 2

och 3 gäller inte i fråga om

1. stiftelser som bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller

ett landsting,

2. stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet, eller
3. stiftelser som enligt stiftarens förordnande skall vara undantagna från

tillsyn enligt denna lag och som varken under innevarande eller de tre när-
mast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverksamhet eller varit
moderstiftelse.

I fråga om stiftelser som avses i första stycket gäller dock bestämmelserna

i 3 § första stycket, 4 § första stycket 1 och 2 samt 5 § första stycket 2 och 3
om det kan antas att

1. stiftelsen saknar namn,
2. stiftelsen inte har upprättat års- eller koncernredovisning eller inte har

avlämnat års- eller koncernredovisning, årsbokslut eller sammanställning
över räkenskaperna till revisorn,

3. stiftelsen inte håller års- eller koncernredovisning eller revisions eller

koncernrevisionsberättelse tillgänglig för var och en,

4. stiftelsen saknar behörig revisor, eller om
5. fråga uppkommer om sådant beslut som avses i 4 kap. 5 §.

background image

7

SFS 1999:1106

10 kap.

1 §

En stiftelse skall vara registrerad om

1. den enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredo-

visning, eller

2. det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet meddelade föreskrif-

terna att den skall vara registrerad.

Registreringsmyndighet för en stiftelse är den länsstyrelse som med till-

lämpning av bestämmelserna i 9 kap. 1 § första stycket skall vara tillsyns-
myndighet för stiftelsen.

Ett stiftelseregister skall föras hos registreringsmyndigheten för registre-

ringar enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för registrering i stiftelseregistret.

2 §

3

Om inte annat följer av 6 § andra stycket skall en stiftelses styrelse el-

ler förvaltare anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret

1. i fall som avses i 1 § första stycket 2 senast sex månader efter det att

stiftelsen bildades,

2. i övriga fall senast sex månader efter det att stiftelsen blev bokförings-

skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078).

Anmälan enligt första stycket skall innehålla uppgift om stiftelsens posta-

dress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, personnummer, bo-
stadsadress, postadress och telefon eller förvaltarens namn eller firma, orga-
nisationsnummer, postadress och telefon. Vi egen förvaltning skall den vi-
dare innehålla uppgift om den ort där styrelsen har sitt säte, eller om säte inte
är bestämt, där förvaltningen huvudsaklingen utövas. Vid anknuten förvalt-
ning skall uppgift i stället lämnas om den ort där förvaltaren har sitt säte, el-
ler om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen
utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvud-
kontor inrättat.

Till anmälan skall det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är

möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om
namn för stiftelsen, skall anmälan innehålla uppgift även om namnet.

11 kap.

2 §

4

För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4�5 b §§ samt 6 § första stycket första

meningen,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1�4 §§, 6 §, 7 § första�fjärde styckena, 8�14 §§, 15 §

första och andra styckena samt 16 §,

5 kap. (skadestånd): 1�3 §§, 4 § första�tredje styckena samt 5 §,
6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,

3

Senaste lydelse 1998:306.

4

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

8

SFS 1999:1106

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1�9 §§ och 11 §, samt
10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.
En insamlingsstiftelses namn skall innehålla ordet insamlingsstiftelse.
En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en

sammanhängande tid av två år.

Bestämmelserna i 1 kap. 5�5 b §§, 6 § första stycket, 2�10 kap. samt an-

dra stycket i denna paragraf gäller inte i fråga om insamlingsstiftelser vilkas
tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för be-
stämda fysiska personer.

4 §

För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4�5 b §§ och 6 § första stycket första

meningen,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,
4 kap. (revision): 1�4 §§, 6 §, 7 § första�tredje styckena och 8�16 §§,
5 kap. (skadestånd): 1�3 §§, 4 § första stycket 1�4, andra och tredje styck-

ena och 5 §,

6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 § första stycket 1,

6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 § andra stycket och 11 §, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.
Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och stiftelsen genom

skriftlig överenskommelse ändra eller upphäva stiftelseförordnandet. Vad
som anges i 2�10 kap. om föreskrifter i ett stiftelseförordnande skall i fråga
om en kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftelsen som har
meddelats genom en sådan överenskommelse.

En kollektivavtalsstiftelses namn skall innehålla ordet kollektivavtalsstif-

telse.

Vid tillämpning av 4 kap. 15 § skall en kollektivavtalsstiftelse behandlas

som en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under

en sammanhängande tid av två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)