SFS 2004:1185 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2004:1185 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
041185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GECAFD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GECAFD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:GECAFD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GECAFD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:GECAFD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GECAFD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GECAFD+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GECAFC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2004.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 15 � och 5 kap. 2 � stiftelse-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1994:1220) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Revisorerna f�r inte obeh�rigen l�mna upplysningar till utomst�ende</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">om s�dana stiftelsens angel�genheter som de har f�tt k�nnedom om vid full-<br/>g�randet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel f�r stiftelsen.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Revisorerna �r skyldiga att<br/>1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rsatts i konkurs, konkursf�rvaltaren l�mna beh�vliga upplysningar om<br/>stiftelsens angel�genheter, samt</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftelsens angel�genheter till un-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ders�kningsledaren under f�runders�kning i brottm�l.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">myndigheten g�ller inte n�r det �r fr�ga om s�dan stiftelse som avses i 9 kap.<br/>10 � f�rsta stycket. Detsamma g�ller upplysningar i s�dana h�nseenden d�r<br/>stiftelsen �r undantagen fr�n tillsyn enligt 9 kap. 10 a �.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 � sekretesslagen</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">(1980:100) �r �ven skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftel-<br/>sens angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i kommunen eller<br/>landstinget.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 � 5 lagen (2002:1022) om revision</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">av statlig verksamhet m.m. �r skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar<br/>om stiftelsens angel�genheter till Riksrevisionen.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b>En revisor �r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Re-<br/>visorn ansvarar �ven f�r skada som upps�tligen eller av oaktsamhet orsakas<br/>av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 9 � lagen (1993:768) om �tg�r-<br/>der mot penningtv�tt svarar dock revisorn endast f�r skada p� grund av orik-<br/>tiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har haft sk�lig anled-<br/>ning att anta var oriktiga.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2002:1033.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:1185</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:1185</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett revisionsbolag �r revisor, �r det bolaget och den som �r huvud-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ansvarig f�r revisionen som �r ers�ttningsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">JENS ORBACK</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);

utf�rdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 15 � och 5 kap. 2 � stiftelse-

lagen (1994:1220) skall ha f�ljande lydelse.

4 kap.

15 �

2 Revisorerna f�r inte obeh�rigen l�mna upplysningar till utomst�ende

om s�dana stiftelsens angel�genheter som de har f�tt k�nnedom om vid full-
g�randet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel f�r stiftelsen.

Revisorerna �r skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

f�rsatts i konkurs, konkursf�rvaltaren l�mna beh�vliga upplysningar om
stiftelsens angel�genheter, samt

2. p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftelsens angel�genheter till un-

ders�kningsledaren under f�runders�kning i brottm�l.

Best�mmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten g�ller inte n�r det �r fr�ga om s�dan stiftelse som avses i 9 kap.
10 � f�rsta stycket. Detsamma g�ller upplysningar i s�dana h�nseenden d�r
stiftelsen �r undantagen fr�n tillsyn enligt 9 kap. 10 a �.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 � sekretesslagen

(1980:100) �r �ven skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftel-
sens angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 � 5 lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. �r skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar
om stiftelsens angel�genheter till Riksrevisionen.

5 kap.

2 � En revisor �r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Re-
visorn ansvarar �ven f�r skada som upps�tligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 9 � lagen (1993:768) om �tg�r-
der mot penningtv�tt svarar dock revisorn endast f�r skada p� grund av orik-
tiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har haft sk�lig anled-
ning att anta var oriktiga.

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

2 Senaste lydelse 2002:1033.

SFS 2004:1185

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1185

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Om ett revisionsbolag �r revisor, �r det bolaget och den som �r huvud-

ansvarig f�r revisionen som �r ers�ttningsskyldiga.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

JENS ORBACK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.