SFS 2004:1185 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2004:1185 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
041185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 15 § och 5 kap. 2 § stiftelse-

lagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

15 §

2 Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående

om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid full-
görandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap.
10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där
stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftel-
sens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

5 kap.

2 § En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Re-
visorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgär-
der mot penningtvätt svarar dock revisorn endast för skada på grund av orik-
tiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anled-
ning att anta var oriktiga.

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

2 Senaste lydelse 2002:1033.

SFS 2004:1185

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1185

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvud-

ansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.