SFS 2010:1260 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2010:1260 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
101260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

2

Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens till-

gångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta, om

1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid ut-

gången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som
motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, samt

4. stiftelsen saknar skulder.
Bestämmelserna i 3 § om tillstånd av tillsynsmyndigheten tillämpas på be-

slut enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2009:244.

SFS 2010:1260

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010