SFS 2010:1511 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

101511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

(1999:1078) ska fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbe-
talats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer för in-
och utbetalningar. En stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt placerad
med en annan stiftelses förmögenhet, får beträffande den gemensamt place-
rade förmögenheten ha räkenskaper som är gemensamma med den andra
stiftelsen.

Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje räken-

skapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räken-
skapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret.
I sammanställningen ska även anges värdet av stiftelsens tillgångar vid rä-
kenskapsårets slut.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att be-

vara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska
bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då
räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på
betryggande och överskådligt sätt.

Efter särskilt föreläggande av tillsynsmyndigheten ska en kopia av den

sammanställning som anges i andra stycket ges in dit. Sådant föreläggande
ska utfärdas när någon begär det. Beslut om föreläggande får förenas med
vite. Fråga om utdömande av vite prövas av tillsynsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2009:244.

SFS 2010:1511

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.