SFS 1999:1112 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Budgetlag (2011:203) / SFS 1999:1112 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
991112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels

att 4 kap. 16 och 17 §§ samt bilaga 1 skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 5 kap. 15�24 §§ skall betecknas 5 kap. 16�26 §§, att

nuvarande 6 kap. 3 § skall betecknas 6 kap. 5 § samt att bilagorna 2�4 skall
betecknas bilagorna 1�3,

dels

att 1 kap. 1�6 §§, 2 kap. 1, 3, 4 och 7 §§, 3 kap., 4 kap. 1, 2, 6, 7, 9,

11, 12 och 14 §§, 5 kap. 1, 6�9 och 11�13, nya 16�18, nya 20 och nya 23�
26 §§, 6 kap. 1, 2 och nya 5 §§, 7 kap. , 8 kap. 1�4 och 13�16 §§, 9 kap. 1�
3 §§, 10 kap. samt nya bilaga 1 till lagen skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före 5 kap. 15, 17, 18 och 20�24 §§ skall sättas

närmast före 5 kap. 16, 18, 19 och 22�26 §§ och att rubriken närmast före
6 kap. 3 § skall sättas närmast före 6 kap. 5 §,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 7 §, 5 kap.

15 §, 6 kap. 3 och 4 §§ samt närmast före 5 kap. 15 § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggö-

rande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som

avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078).

2 §

Lagen är inte tillämplig på företag som avses i 1 kap. 1 § första

stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag eller 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovis-
ning i försäkringsföretag, om inte annat är särskilt föreskrivet i dessa lagar.

Företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kre-

ditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om års-
redovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning
enligt de lagarna är inte skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt
denna lag.

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1112

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1112

3 §

Med företag avses i denna lag fysiska eller juridiska personer som di-

rekt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller
en delårsrapport.

Med andelar avses aktier och andra andelar i juridiska personer.

4 §

Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om

företaget

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga ande-
lar,

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsor-
gan, eller

4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett

bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska per-
sonen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller där-
med jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat

dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett
eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga ande-
lar, eller

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsor-
gan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av av-

tal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsord-
ning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva
ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dot-
terföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.
Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

5 §

Om ett företag äger andelar i en juridisk person som inte är dotterföre-

tag och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens drifts-
mässiga och finansiella styrning samt ägandet utgör ett led i en varaktig för-
bindelse mellan företaget och den juridiska personen, är den juridiska perso-
nen intresseföretag till företaget.

Innehar ett företag minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i

en juridisk person, skall det anses ha sådant inflytande över och sådan för-
bindelse med denna som avses i första stycket, om inte annat framgår av om-
ständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget
tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsam-
mans innehar minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i den juri-
diska personen.

background image

3

SFS 1999:1112

6 §

I de fall som avses i 4 § första stycket 1�3 och andra stycket samt 5 §

skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men
för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den perso-
nen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag eller intresseföretag

beaktas inte de andelar i dotterföretaget eller intresseföretaget som innehas
av det företaget självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller andelar
som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller
intresseföretagets eller dess dotterföretags räkning.

7 §

Om ett företag har blivit moderföretag, skall ledningen för företaget

meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall
lämna ledningen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att en
koncernredovisning skall kunna upprättas.

2 kap.

1 §

2

En årsredovisning skall bestå av

1. en balansräkning,
2. en resultaträkning,
3. noter, och
4. en förvaltningsberättelse.
I följande fall skall det i årsredovisningen även ingå en finansieringsana-

lys:

1. företaget bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av tillgångarna i

företaget enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren översti-
ger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden
av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda hos företaget har under de två senaste räkenskapsåren i

medeltal överstigit 200, eller

3. företagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktorise-

rad marknadsplats.

3 §

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en

helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det
behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplys-
ningar.

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommenda-

tioner från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för
avvikelsen lämnas i en not.

4 §

Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna

skall följande iakttas:

1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika

posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas
från ett räkenskapsår till ett annat.

2

Senaste lydelse 1998:761. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

background image

4

SFS 1999:1112

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna

skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultat-

räkningen,

b) hänsyn skall tas till alla förutsebara och möjliga förluster och ekono-

miska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår, även om dessa förluster eller förpliktelser blir kända först efter rä-
kenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovisningen, och att

c) hänsyn skall tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räken-

skapsåret är en vinst eller en förlust.

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas

med oavsett tidpunkten för betalningen.

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekom-

mande fall, delposter består av skall värderas var för sig.

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra.

Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med

den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvi-

kelse göras från vad som föreskrivs i första stycket. I så fall skall upplysning
om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets
ställning och resultat lämnas i en not.

7 §

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds

av en styrelse, skall årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseleda-
möter. Om en verkställande direktör är utsedd, skall även denne skriva under
årsredovisningen.

I handelsbolag skall årsredovisningen skrivas under av samtliga obegrän-

sat ansvariga delägare.

I stiftelser med anknuten förvaltning skall årsredovisningen skrivas under

av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga
bolagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag skall årsredovisningen skrivas under av den redovisnings-

skyldige eller dennes ställföreträdare.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvi-

kande mening, skall yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i för-
sta stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har anteck-
nats till styrelsens protokoll.

�&rsredovisningen skall innehålla uppgift om den dag då den underteckna-

des.

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Balansräkningens innehåll

1 §

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga till-

gångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Ställda
panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen.

background image

5

SFS 1999:1112

Resultaträkningens innehåll

2 §

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga in-

täkter och kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsformer

3 §

Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som

anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt någon
av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det

finns särskilda skäl och är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Vid sådant byte
skall upplysning om skälen för bytet lämnas i en not.

4 §

Posterna i balansräkningen och resultaträkningen skall tas upp var för

sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

I fråga om poster som föregås av arabiska siffror skall de avvikelser göras

som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas

upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas pos-
ter. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på
ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till
kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, skall de tas
upp i delposter. Kompletterande poster skall ges beteckningar som tydligt
anger vad som ingår i posten.

Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,
1. om de är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvi-

sande bild, eller

2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i fö-

rekommande fall, delposterna anges i not.

Jämförelsetal

5 §

För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och

sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande
post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller in-

delning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående rä-
kenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall
kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§, får

avvikelse från vad som föreskrivs i andra stycket göras. I så fall skall upplys-
ning om skälen för avvikelsen anges i en not.

Särskilda poster i en ekonomisk förenings balansräkning och
resultaträkning

6 §

Fordran på insats i en ekonomisk förening får inte tas upp som tillgång.

Redovisningen av fullgjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges
hela insatskapitalet samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter

5

SFS 1999:1078�1119

background image

6

SFS 1999:1112

skillnaden � de betalda insatserna � utförs som en särskild post under eget
kapital.

Första stycket gäller även vid redovisningen av fullgjorda upplåtelseavgif-

ter i en bostadsrättsförening.

7 §

I resultaträkningen för en ekonomisk förening skall sådan överskotts-

utdelning som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost.

Större periodiseringsposter

8 §

Större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upp-

lupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter skall speci-
ficeras i balansräkningen eller i en not.

Första stycket gäller inte i fråga om företag, i vilka
1. antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått

till högst tio, och

2. tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste

räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor.

Avsättningar

9 §

Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänför-

liga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen
är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den
tidpunkt då de skall infrias.

Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättningar.

10

§

Större avsättningar som i balansräkningen har tagits upp under posten

�vriga avsättningar skall specificeras i balansräkningen eller i en not.

Första stycket gäller inte företag som avses i 8 § andra stycket.

Resultaträkning i förkortad form

11 §

Om det är motiverat av konkurrensskäl, får posterna 1�6 i bilaga 2

respektive posterna 1�3 och 6 i bilaga 3 slås samman till en post benämnd
bruttovinst eller bruttoförlust. Detta gäller dock inte om företaget är ett så-
dant företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket.

Ett företag som slår samman poster enligt första stycket skall i resultaträk-

ningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift
om nettoomsättningen. Företaget skall i en not upplysa om skälen för sam-
manslagningen. Uppgift om nettoomsättningen får dock utelämnas om det är
motiverat och Patent- och registreringsverket medger det.

Nettoomsättningen

12 §

Nettoomsättningen skall omfatta intäkter från försålda varor och ut-

förda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag skall göras

background image

7

SFS 1999:1112

för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten
till omsättningen.

Extraordinära intäkter och kostnader

13 §

Intäkter och kostnader i annan verksamhet än företagets normala

verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader.

Extraordinära intäkter och kostnader skall specificeras till storlek och art i

en not.

Andra stycket gäller inte företag som avses i 8 § andra stycket.

4 kap.

1 §

Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigva-

rande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås
annan tillgång.

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk

eller renskötsel anses som omsättningstillgång oavsett avsikten med inneha-
vet.

2 §

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som
immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner,
patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och till-
gångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna
värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (good-
will).

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande

eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång.

6 §

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings materiella eller finansiella

anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som vä-
sentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första�
tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning
får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en
uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom
fondemission eller nyemission.

I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om

hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp

skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna vär-
det.

7 §

Ett aktiebolag får ta uppskrivningsfonden i anspråk för

1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,
2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan

täckas av fritt eget kapital.

Ett beslut att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust en-

ligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år
har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om rätten ger till-

background image

8

SFS 1999:1112

stånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som mot-
svarar den förlust som har blivit täckt med uppskrivningsbelopp. I fråga om
rättens tillstånd gäller 6 kap. 6 § tredje�femte styckena aktiebolagslagen
(1975:1385).

9 §

Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 10 eller 12 §, tas

upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansda-
gen.

Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för

tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvär-
det tillämpas 3 § andra�fjärde styckena.

Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräk-

nad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det verkliga värdet
bestämmas till återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för
inkurans, eller något annat värde som är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för

anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på ba-
lansdagen.

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk

eller renskötsel värderas till det värde som fastställs av Riksskatteverket.

11 §

Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas

enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt
någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

Om det värde som framkommer vid en sådan beräkning väsentligt avviker

från varulagrets verkliga värde på balansdagen, skall skillnadsbeloppet
anges i en not med fördelning på de i balansräkningen upptagna posterna.
Det verkliga värdet skall därvid beräknas enligt 9 § tredje stycket första me-
ningen.

Bestämmelsen i andra stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § an-

dra stycket.

12 §

Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som om-

sätts och vilkas sammantagna värde är av underordnad betydelse för företa-
get, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet,
värde och sammansättning inte varierar väsentligt.

14 §

Tillgångsposten Egna aktier får inte tas upp till något värde.

Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag skall andelar

som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde.

5 kap.

1 §

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 2�26 §§. Upplysning-
arna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlig-
het i 2 kap. 2 §, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller
resultaträkningen.

Lämnas upplysningarna i noter, skall hänvisning göras vid de poster i ba-

lansräkningen eller resultaträkningen till vilka de hänför sig.

background image

9

SFS 1999:1112

6 §

Om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker

betydligt från varandra, skall uppgift lämnas om nettoomsättningens fördel-
ning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företa-
gets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra skall
göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av va-
ror och tjänster.

Första stycket gäller inte företag som tillämpar 3 kap. 11 §. Bestämmelsen

om nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader gäller inte hel-
ler företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket.

7 §

Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskaps-

årets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Moderföretag som med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 § inte upprättar

någon koncernredovisning, skall lämna upplysningar om internvinster på
transaktioner inom koncernen.

8 §

3

Om företaget äger eller i fall som anges i 1 kap. 6 § innehar andelar i

ett dotterföretag eller ett intresseföretag, skall det lämna uppgift om:

1. det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,
2. det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår för vilket års-

redovisning eller årsbokslut har upprättats,

3. företagets kapitalandel i det andra företaget, beräknad med tillämpning

av 1 kap. 6 §, och

4. antalet andelar som företaget äger och dessas värde enligt företagets ba-

lansräkning.

Första stycket gäller också om företaget äger eller i fall som anges i 1 kap.

6 § innehar en kapitalandel på minst tjugo procent i ett annat företag.

Ett företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag skall

ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om det redovisningsskyldiga företagets rösträttsandel i sådana företag

som avses i första och andra styckena avviker från kapitalandelen, skall även
rösträttsandelen anges.

9 §

4

En uppgift enligt 8 § får utelämnas, om den är av ringa betydelse med

hänsyn till kravet på rättvisande bild i 2 kap. 3 §.

Under förutsättning att tillstånd ges av Patent- och registreringsverket, får

uppgift enligt 8 § också utelämnas, om den har sådan karaktär att den kan
vålla allvarlig skada för något av de i 8 § angivna företagen.

Om en uppgift har utelämnats enligt första eller andra stycket, skall upp-

lysning lämnas om detta.

Uppgift om eget kapital och resultat får också utelämnas, om
1. företaget äger andelar som motsvarar mindre än hälften av det andra fö-

retagets eget kapital och det företaget inte offentliggör sin balansräkning, el-
ler

2. dotterföretaget eller intresseföretaget omfattas av en av företaget upp-

rättad koncernredovisning eller av en sådan koncernredovisning som avses i
7 kap. 2 § första stycket.

3

Senaste lydelse 1998:1548.

4

Senaste lydelse 1998:1548.

background image

10

SFS 1999:1112

11 §

För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i

3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall, om säkerhet har ställts, omfattningen av sä-
kerheterna anges med uppgift om deras art och form.

Om företaget har ställt säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån

för koncernföretag, skall särskild upplysning lämnas om detta.

12 §

Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande

direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget eller i ett annat
koncernföretag, skall upplysning lämnas om detta. Detsamma gäller om fö-
retaget har ställt pant eller annan säkerhet eller har ingått ansvarsförbindelse
till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs
suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkstäl-
lande direktör.

Uppgift skall lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevill-

kor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av ställda sä-
kerheter och ingångna ansvarsförbindelser samt beloppet av de lån för vilka
säkerhet ställts. Uppgift skall även lämnas om vilken anknytning till företa-
get den har som företaget har lämnat lån till, ställt säkerhet för eller ingått
ansvarsförbindelse till förmån för.

Andra stycket tillämpas också, om ett aktiebolag har lämnat lån till eller

ställt säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 12
kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385).

13 §

Om företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade

med optionsrätt till nyteckning, skall för varje lån eller liknande rättighet
anges utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller för nyteck-
ning. För varje lån mot vinstandelsbevis skall utestående lånebelopp och
räntebestämmelserna anges.

Ekonomisk förenings eget kapital

15 §

En ekonomisk förenings eget kapital skall delas upp i bundet eget ka-

pital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital
skall tas upp inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser,
uppskrivningsfond och reservfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser
skall redovisas var för sig. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust
skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt netto-
vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för rä-
kenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning

skall specifieras.

Vad som sägs i första stycket om insats gäller också upplåtelseavgift i en

bostadsrättsförening.

16 §

Uppgift skall lämnas om skillnaden mellan å ena sidan den inkomst-

skatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidi-
gare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på
verksamheten för dessa år. Uppgift behöver dock inte lämnas om skillnaden
är obetydlig.

background image

11

SFS 1999:1112

Första stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket.

17 §

Uppgift skall lämnas om hur den för räkenskapsåret redovisade in-

komstskatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat.

Första stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket.

18 §

Uppgift skall lämnas om medelantalet under räkenskapsåret anställda

personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företa-
get har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen
mellan kvinnor och män i varje land anges.

20 §

Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersätt-

ningar skall anges för var och en av följande grupper:

1. styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befatt-

ningshavare, och

2. anställda som inte omfattas av 1.
Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verkstäl-

lande direktören och motsvarande befattningshavare skall anges särskilt.

Har företaget anställda i flera länder, skall uppgifter som anges i första

och andra styckena lämnas särskilt för varje land.

23 §

Vad som enligt 20 och 22 §§ gäller för styrelseledamöter och verk-

ställande direktören gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verk-
ställande direktör.

24 §

Vid tillämpning av 20, 22 och 23 §§ jämställs med styrelseledamöter

suppleanter för dessa och med verkställande direktören vice verkställande
direktör.

25 §

Om företaget har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande för-

måner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i
företagets ledning, skall uppgift lämnas om avtalen och om de väsentligaste
villkoren i avtalen.

26 §

Ett företag som är dotterföretag skall lämna uppgift om namn, organi-

sationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte för de
moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största och minsta
koncern som företaget ingår i som dotterföretag. Uppgift skall också lämnas
om var det går att få tillgång till utländska moderföretags koncernredovis-
ningar.

6 kap.

1 §

5

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över ut-

vecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Upplysningar skall även lämnas om

5

Senaste lydelse 1998:869.

background image

12

SFS 1999:1112

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resul-

taträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av företa-
gets ställning och resultat,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat

under räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. företagets förväntade framtida utveckling,
4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling, och
5. företagets filialer i utlandet.
Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall

lämnas enligt första och andra styckena skall företag som bedriver verksam-
het som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
lämna upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3 och 5 gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra

stycket.

2 §

I aktiebolag och ekonomiska föreningar skall i förvaltningsberättelsen

även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens
vinst eller förlust. Om bolaget eller föreningen är moderföretag, skall det
dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för före-
tag inom koncernen skall föras över från fritt eget kapital i koncernen till
bundet eget kapital.

3 §

Ekonomiska föreningar skall i förvaltningsberättelsen även lämna upp-

lysningar om

1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,
2. summorna av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räken-

skapsår enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar,

3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och
4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas under

de nästföljande två räkenskapsåren.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller också lösenbelopp för medlems an-

del i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

4 §

Stiftelser skall i förvaltningsberättelsen även lämna uppgift om hur

stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

5 §

I finansieringsanalysen skall redovisas företagets finansiering och ka-

pitalinvesteringar under räkenskapsåret.

7 kap. Koncernredovisning

Allmänna bestämmelser

Skyldighet att upprätta koncernredovisning

1 § Ett moderföretag skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovis-
ning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 eller 3 §.

2 § Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernre-
dovisning, om

background image

13

SFS 1999:1112

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredo-

visning som upprättas av ett överordnat moderföretag,

2. det överordnade moderföretaget lyder under lagstiftningen i en stat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

3. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats

och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlig-
het med Europeiska gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sam-
manställd redovisning (83/349/EEG).

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovis-
ningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning skall ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndighe-
ten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3 §. Registreringsmyndigheten skall på
det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om
handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten före-
lägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Sådant
föreläggande skall utfärdas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall
det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte
skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till
registreringsmyndigheten, skall vad som i nämnda paragrafer sägs om att
handlingarna skall hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade
moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio pro-

cent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets
styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning
skall upprättas, eller

2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget har

utfärdat är inregistrerade på en börs inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning

skall upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om
namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda
koncernredovisningen.

3 § Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

1. antalet anställda hos koncernföretagen under de två senaste räkenskaps-

åren i medeltal har uppgått till högst tio, och

2. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningarna

för koncernföretagens senaste räkenskapsår, på moderföretagets balansdag
uppgår till högst 24 miljoner kronor.

Första stycket gäller inte om andelar i moderföretaget eller något av dot-

terföretagen eller skuldebrev som moderföretaget eller något av dotterföreta-
gen har utfärdat är inregistrerade vid en börs inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

background image

14

SFS 1999:1112

Koncernredovisningens delar

4 § Koncernredovisningen skall bestå av

1. en koncernbalansräkning,
2. en koncernresultaträkning,
3. noter, och
4. en förvaltningsberättelse.
I följande fall skall det i koncernredovisningen även ingå en finansierings-

analys:

1. något av koncernföretagen bedriver näringsverksamhet och nettovärdet

av koncernföretagens tillgångar enligt koncernbalansräkningar för de två se-
naste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger
det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde
under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller

2. antalet anställda hos koncernföretagen har under de två senaste räken-

skapsåren i medeltal överstigit 200, eller

3. moderföretagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller

auktoriserad marknadsplats.

Dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen

5 § Koncernredovisningen skall omfatta samtliga dotterföretag, om inte
annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om före-

taget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild.
Om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, skall
de dock omfattas av koncernredovisningen.

Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncernredovisningen,

om

1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföreta-

gets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,

2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan

fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att

säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket skall i en not upplysa

om skälen för detta.

Principer för upprättande av koncernredovisning

�verskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild

6 § Koncernredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i en-
lighet med god redovisningssed.

Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noterna skall

upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställningen och resulta-
tet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovis-
ningen. Bestämmelserna i 2 kap. 3 § första stycket andra meningen och
andra stycket tillämpas också på koncernredovisningen.

background image

15

SFS 1999:1112

Andra grundläggande redovisningsprinciper m.m.

7 § För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,
6 § om valuta, och
7 § om undertecknande.

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

8 § Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen skall var för
sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträk-
ningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncern-
redovisningen. Sammanställningen skall göras med tillämpning av 9�13 §§
och 18�24 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag
skall 25�30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap.

Vad som i ett aktiebolag har avsatts till kapitalandelsfonden enligt 28 §

andra stycket skall redovisas som en särskild post under Andra fonder i kon-
cernbalansräkningen. Sådant belopp skall anses som bundet eget kapital.

När 3 kap. 8 § andra stycket tillämpas skall vad som där sägs om antalet

anställda och tillgångarnas nettovärde avse koncernen som helhet.

Bestämmelsen i 3 kap. 11 § gäller inte om koncernen är en sådan koncern

som avses i 4 § andra stycket.

Minoritetsandelar

9 § Den del av eget kapital och årets resultat i ett dotterföretag som belöper
sig på andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av
koncernredovisningen skall redovisas som särskilda poster i koncernbalans-
räkningen och koncernresultaträkningen.

Balansdag

10 § Koncernredovisningen skall hänföra sig till moderföretagets balans-
dag.

Om ett dotterföretags balansdag ligger mer än tre månader före moderfö-

retagets balansdag, skall dotterföretaget omfattas av koncernredovisningen
på grundval av en balansräkning som hänför sig till moderföretagets balans-
dag och en resultaträkning som avser moderföretagets räkenskapsår.

Om ett dotterföretags balansdag ligger högst tre månader före moderföre-

tagets balansdag, skall upplysning lämnas om sådana händelser som är vik-
tiga för att bedöma dotterföretagets ställning och resultat och som har inträf-
fat mellan dotterföretagets och moderföretagets balansdagar.

Värderingsregler

11 § Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas även på koncernredovisningen.

12 § Moderföretaget skall tillämpa samma principer för värderingen av
tillgångar, avsättningar och skulder i koncernredovisningen som i årsredo-

background image

16

SFS 1999:1112

visningen. Andra värderingsprinciper får användas i koncernredovisningen,
om det finns särskilda skäl. I sådant fall skall upplysning om detta lämnas i
not med angivande av skälen för avvikelsen.

Har något av de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen

tillämpat andra principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och
skulder än dem som tillämpas i koncernbalansräkningen, skall dessa till-
gångar, avsättningar och skulder räknas om enligt sistnämnda principer.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 6 §, får avvikelse gö-

ras från vad som föreskrivs i andra stycket. Sådan avvikelse får även göras,
om en omräkning med hänsyn till kravet på rättvisande bild är av ringa bety-
delse. I dessa fall skall upplysning om skälen för avvikelsen anges i en not.

Elimineringar mellan koncernföretag

13 § Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster,
skall elimineras i koncernbalansräkningen.

Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncernfö-

retag, liksom förändring av internvinst under räkenskapsåret, skall elimine-
ras i koncernresultaträkningen.

Vad som sägs i första och andra styckena om eliminering av fordringar

och skulder, intäkter och kostnader samt internvinster gäller inte om belop-
pen är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild.

Med internvinst avses antingen en vinst vid överlåtelse av en tillgång

inom koncernen eller den på moderföretaget belöpande andelen av en sådan
vinst, i den utsträckning tillgången inte därefter har överlåtits till en köpare
utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det
företag inom koncernen som har förvärvat tillgången. Upplysning om det in-
ternvinstbegrepp som har tillämpats skall lämnas i en not.

Tilläggsupplysningar

Allmänna tilläggsupplysningar

14 § Bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap. 2�7 och 10�25 §§
tillämpas även på koncernredovisningen. Tilläggsupplysningarna skall läm-
nas på det sätt som anges i 5 kap. 1 § första stycket andra och tredje mening-
arna och andra stycket.

Förändringar i koncernens sammansättning

15 § Om sammansättningen av de företag som omfattas av koncernredo-
visningen har ändrats väsentligt under räkenskapsåret, skall sådana upplys-
ningar lämnas som gör det möjligt att jämföra de på varandra följande kon-
cernredovisningarna.

Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag

16 § För varje dotterföretag och intresseföretag skall dess namn, organisa-
tionsnummer och säte anges. Vidare skall anges den kapitalandel, beräknad
med tillämpning av 1 kap. 6 §, som koncernföretag innehar i företaget.

background image

17

SFS 1999:1112

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även i fråga om andra fö-

retag i vilka ett koncernföretag självt eller på det sätt som anges i 1 kap. 6 §
innehar en kapitalandel på minst 20 procent. Uppgifter om dessa företag be-
höver dock inte lämnas om uppgifterna med hänsyn till kravet på rättvisande
bild är av ringa betydelse.

I koncernredovisningen skall grunden för att ett företag har klassificerats

som dotterföretag anges. Denna uppgift får utelämnas, om moderföretaget
innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar och kapitalandelen i
dotterföretaget är lika stor som rösträttsandelen.

17 § Patent- och registreringsverket får medge att uppgifter inte behöver
lämnas enligt 16 § första och andra styckena, om uppgifterna är av sådant
slag att de kan vålla allvarlig skada för moderföretaget eller för något av de
angivna företagen.

Hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen

18 § Sammanställning avseende moderföretag och dotterföretag skall gö-
ras enligt någon av de metoder som anges i 19�22 §§, 23 eller 24 §.

Förvärvsmetoden

19 § I koncernbalansräkningen skall det bokförda värdet av moderföreta-
gets andelar i ett dotterföretag elimineras genom att avräknas mot den andel
av dotterföretagets eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet.

20 § Vid förvärv av andelar i ett företag som är eller genom förvärvet blir
dotterföretag skall moderföretaget upprätta en förvärvsanalys för att fast-
ställa andelarnas anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet
för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.

21 § Om anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar,
avsättningar eller skulder enligt förvärvsanalysen avviker från deras bok-
förda värden i dotterföretagets balansräkning, skall värdena i koncernbalans-
räkningen justeras med hänsyn till detta. Summan av dessa justeringar skall
avräknas från det skillnadsbelopp som uppkommit vid avräkningen enligt
19 §.

22 § Om det efter en avräkning enligt 21 § föreligger ett positivt skillnads-
belopp, skall detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Be-
stämmelserna i 4 kap. 4 och 5 §§ gäller även för sådan goodwill.

Om det efter en avräkning enligt 21 § föreligger ett negativt skillnadsbe-

lopp som motsvarar en vid förvärvstidpunkten förväntad ogynnsam resultat-
utveckling eller förväntade utgifter i dotterföretaget, skall detta skillnadsbe-
lopp redovisas som en avsättning i koncernbalansräkningen. En sådan av-
sättning får upplösas och intäktsföras i takt med att förväntningarna infrias.

background image

18

SFS 1999:1112

Poolningsmetoden

23 § Det bokförda värdet av moderföretagets andelar i ett dotterföretag får
elimineras i koncernbalansräkningen genom avräkning mot den andel av
dotterföretagets eget kapital som belöpte på moderföretagets andelar i dot-
terföretaget vid förvärvet utan att 20�22 §§ tillämpas, om

1. moderföretagets andelar i dotterföretaget representerar mer än 90 pro-

cent av det nominella värdet av samtliga andelar i dotterföretaget,

2. andelarna har förvärvats genom att moderföretaget har emitterat ande-

lar vilka har lämnats som vederlag för andelarna i dotterföretaget,

3. den kontanta betalningen för de förvärvade andelarna inte överstiger tio

procent av de emitterade andelarnas nominella värde, och

4. det i övrigt är förenligt med kravet på god redovisningssed och kravet i

6 § på rättvisande bild.

Det skillnadsbelopp som uppkommer vid tillämpning av första stycket

skall läggas till eller dras ifrån eget kapital i koncernbalansräkningen.

Upplysning om att första stycket har tillämpats skall lämnas i en not. Där

skall också lämnas upplysning om de förändringar i eget kapital som åtgär-
den har medfört och om namn, organisationsnummer och säte för de berörda
dotterföretagen.

Kapitalandelsmetoden

24 § Om verksamheten i ett dotterföretag skiljer sig så mycket från övrig
verksamhet i koncernen att en tillämpning av vad som föreskrivs i 19�23 §§
skulle vara oförenlig med kravet i 6 § på rättvisande bild, skall andelarna i
dotterföretaget i stället redovisas i koncernbalansräkningen och koncernre-
sultaträkningen enligt 26�29 §§. Vad som sägs om intresseföretag skall där-
vid avse dotterföretag.

Ett företag som tillämpar första stycket skall i en not upplysa om skälen

för detta.

Om dotterföretagets årsredovisning eller, i förekommande fall, koncernre-

dovisning inte offentliggörs enligt bestämmelserna i 8 kap. eller annan för-
fattning, skall handlingen ges in till registreringsmyndigheten tillsammans
med moderföretagets koncernredovisning.

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i
koncernredovisningen

Kapitalandelsmetoden

25 § Andelar i intresseföretag skall redovisas i koncernbalansräkningen
och koncernresultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 26�
29 §§, om inte annat följer av tredje stycket eller 30 §.

Vid tillämpning av första stycket skall bestämmelserna i 12 § om värde-

ring och 13 § om internvinsteliminering tillämpas, om det inte finns sär-
skilda hinder mot detta. Med internvinst skall därvid avses den andel i vinst
som belöper på moderföretaget vid överlåtelse mellan intresseföretag och
koncernföretag.

Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket, om

background image

19

SFS 1999:1112

1. företaget har ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande

bild, eller

2. förhållandena motsvarar dem som anges i 5 § tredje stycket.
Den som tillämpar tredje stycket skall i en not upplysa om skälen för

detta.

26 § Första gången andelarna i ett intresseföretag redovisas i koncernba-
lansräkningen skall moderföretaget först göra en beräkning av deras värde
enligt 4 kap. 3 § första och andra styckena, 5 § första�tredje styckena och
6 § första stycket.

Skillnaden mellan det värde som följer av första stycket och den andel av

intresseföretagets eget kapital som belöper på andelarna skall anges särskilt i
balansräkningen eller i en not. Skillnadsbeloppet skall beräknas med ut-
gångspunkt i förhållandena vid förvärvstidpunkten. Om det finns särskilda
skäl, får skillnadsbeloppet beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid
den tidpunkt då kapitalandelsmetoden tillämpas första gången.

Om det vid en beräkning enligt andra stycket finns ett positivt skillnadsbe-

lopp, skall det belopp som har räknats fram enligt första stycket minskas
med avskrivningar eller nedskrivningar enligt 4 kap. 4 och 5 §§, beräknade
på grundval av det angivna skillnadsbeloppet. Den del av skillnadsbeloppet
som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, avsättning eller
skuld skall därvid anses som goodwill.

Det belopp som har räknats fram enligt första stycket skall vidare justeras

med tillägg eller avdrag för den andel av intresseföretagets vinst eller förlust
för räkenskapsåret som belöper på andelarna. Vidare skall avdrag göras för
mottagen utdelning från intresseföretaget. Hänsyn skall också tas till andra
förändringar i intresseföretagets eget kapital. Andelarna skall i koncernba-
lansräkningen tas upp till det värde som motsvarar återstående belopp.

27 § När ett intresseföretag är moderföretag i en koncern, avses med före-
tagets eget kapital i 26 § andra stycket vad som i en av intresseföretaget upp-
rättad koncernredovisning redovisas som sådan post.

28 § I efterföljande koncernbalansräkningar skall de andelar som avses i
25 § tas upp till det värde som de är upptagna till i närmast föregående kon-
cernbalansräkning. Detta värde skall justeras med tillämpning av 26 §.

Om andelarna vid en tillämpning av 26 § första, tredje och fjärde styckena

tas upp till ett högre värde än i närmast föregående koncernbalansräkning,
skall skillnadsbeloppet sättas av till en kapitalandelsfond.

29 § Vid redovisning enligt 26�28 §§ skall den andel av intresseföretagets
vinst eller förlust som belöper på andelarna redovisas som intäkt eller kost-
nad i koncernresultaträkningen. Mottagen utdelning från intresseföretaget
får inte redovisas som intäkt.

Klyvningsmetoden

30 § Ett företag som omfattas av en koncernredovisning och som tillsam-
mans med ett eller flera företag, som inte omfattas av koncernredovisningen,

background image

20

SFS 1999:1112

leder ett annat företag som inte är dotterföretag, får redovisa sin ägarandel i
det sistnämnda företaget enligt andra stycket.

I koncernbalansräkningen får tas upp en så stor andel av det underordnade

företagets tillgångar, avsättningar och skulder som belöper på ägarandelen. I
koncernresultaträkningen får tas upp en så stor andel av det underordnade
företagets intäkter och kostnader som belöper på ägarandelen. Vid redovis-
ning enligt detta stycke skall 10�13, 15 och 19�22 §§ tillämpas. Ett företag
som tillämpar denna paragraf skall i en not upplysa om skälen för detta.
Uppgift enligt 5 kap. 18 § skall anges särskilt för varje företag för vilket
ägarandelar redovisas med tillämpning av denna paragraf.

Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys

31 § Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för koncernen skall
upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 och 3�5 §§.

8 kap.

1 § Med registreringsmyndigheten avses i denna lag Patent- och registre-
ringsverket, om inte annat följer av andra stycket.

I fråga om stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag tillsynsmyndig-

heten enligt 9 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) anses som registrerings-
myndighet.

2 §

6 I ett aktiebolag skall årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret

lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast sex veckor före den
ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas. I en ekono-
misk förening skall årsredovisningen lämnas till revisorerna senast en månad
före ordinarie föreningsstämma. �vriga företag skall lämna årsredovis-
ningen till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

3 § Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap.
2 § bokföringslagen (1999:1078) skall fullgöras på följande sätt. På samma
sätt skall även revisionsberättelsen offentliggöras.

1. Aktiebolag
Bestyrkta kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyn-

digheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräk-
ningen och resultaträkningen.

På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkstäl-

lande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen
har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset
skall även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets
vinst eller förlust.

2. Ekonomiska föreningar
Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresse-

rade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balans-
räkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registre-
ringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant

6 Senaste lydelse 1998:761.

background image

21

SFS 1999:1112

föreläggande skall utfärdas när någon begär det. Föreningar av det slag som
avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller, i fråga om moderföreningar, 7 kap. 4 §
andra stycket är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten
även om något föreläggande inte har utfärdats. Handlingarna skall i dessa
fall ha kommit in till myndigheten inom en månad från fastställelsebeslutet.

På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkstäl-

lande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen
har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset
skall även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst
eller förlust.

3. Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare
Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten

inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

4. Stiftelser
Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten

inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtals-
stiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen
(1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior skall hållas tillgängliga för
alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets ut-
gång.

5. �vriga företag
Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresse-

rade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt fö-
reläggande av registreringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handling-
arna ges in dit. Sådant föreläggande skall utfärdas när någon begär det. Före-
tag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller, i fråga om moderföretag, 7
kap. 4 § andra stycket är skyldiga att ge in handlingarna till registrerings-
myndigheten även om något föreläggande inte har meddelats. Handlingarna
skall i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex månader från rä-
kenskapsårets utgång.

4 § När årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag eller han-
delsbolag har getts in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kun-
göra detta. Kungörandet skall ske i en tidning som myndigheten ger ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om sådant kungörande.

13 § Var och en som enligt denna lag eller annan författning är skyldig att
ensam eller gemensamt med någon annan till registreringsmyndigheten ge in
redovisningshandling eller revisionsberättelse, kan av registreringsmyndig-
heten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vite prövas av registreringsmyndigheten.
I fråga om stiftelser tillämpas 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) i stäl-

let för första och andra styckena.

14 § Om ett företag publicerar sin årsredovisning i dess helhet, skall publi-
ceringen avse årsredovisningen i den form och med den ordalydelse som har
legat till grund för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen skall därvid åt-
följa årsredovisningen. Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, skall

6 SFS 1999:1078�1119

background image

22

SFS 1999:1112

årsredovisningen i stället innehålla uppgift om detta förhållande och om skä-
len för det.

15 §

7 Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick,

skall det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det skall också
anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registrerings-
myndigheten.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte åtföljas

av revisionsberättelsen. Publikationen skall i stället innehålla revisorns utta-
lande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, lik-
som uppgift om anmärkningar enligt

1. 10 kap. 28, 30 och 31 §§ aktiebolagslagen (1975: 1385),
2. 8 kap. 13 § andra�fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar,

3. 28�30 §§ revisionslagen (1999:1079), och
4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).
Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, skall detta förhållande lik-

som skälen för det anges.

Trots bestämmelserna i andra stycket får en ofullständig årsredovisning

publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten be-
står i att upplysningar enligt 5 kap. 18 eller 20 § har lämnats utan uppgift om
fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen
mellan olika länder.

16 §

8 Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernre-

visionsberättelse med följande avvikelser:

1. Trots bestämmelserna i 3 § 2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att

ge in koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till registre-
ringsmyndigheten.

2. Trots bestämmelserna i 15 § andra stycket får en ofullständig koncern-

redovisning, förutom i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras till-
sammans med koncernrevisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att
uppgifter som anges i 7 kap. 16 § och som är av ringa betydelse med hänsyn
till kravet på rättvisande bild har utelämnats.

9 kap.

1 §

9 Följande företag skall minst en gång under ett räkenskapsår som om-

fattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport):

1. företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller 7 kap. 4 § andra

stycket, och

2. företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsre-

dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyl-
diga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna.

7 Senaste lydelse 1998:1549.

8 Senaste lydelse 1998:1548.

9 Senaste lydelse 1998:1549. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

23

SFS 1999:1112

Delårsrapporten skall avse företagets verksamhet från räkenskapsårets

början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form.

2 § En delårsrapport skall hållas tillgänglig hos företaget för var och en
som vill ta del av den. En kopia skall genast sändas till en sådan aktieägare,
bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårs-
rapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen skall senast två måna-
der efter rapportperiodens utgång offentliggöras i enlighet med bestämmel-
serna i 8 kap. 3 §.

Om delårsrapport inte ges in till registreringsmyndigheten i rätt tid, tilläm-

pas 8 kap. 13 §.

3 §

10 I en delårsrapport skall det översiktligt redogöras för verksamheten

och resultatutvecklingen samt för investeringar och förändringar i likviditet
och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare skall det
lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen och resultatet före boksluts-
dispositioner och skatt under rapportperioden. Om det finns särskilda skäl,
får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet lämnas. Bestämmelserna i
6 kap. 1 § andra stycket 1 och 2 gäller också i fråga om delårsrapport.

Om en koncern är av det slag som anges i 7 kap. 4 § andra stycket, skall

moderföretaget i delårsrapporten, utöver uppgifter om moderföretaget,
lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad som sägs i första stycket.
Uppgifter om nettoomsättning och resultat skall avse beloppen efter avdrag
för interna poster inom koncernen och vara beräknade med hänsyn tagen till
internvinsteliminering.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i andra stycket behöver inte

lämnas, om

1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § inte har upprättat någon koncernre-

dovisning för närmast föregående räkenskapsår,

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registrerings-

myndigheten enligt 7 kap. 2 § har upprättat en delårsrapport som omfattar
samma rapportperiod som företagets delårsrapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som om-

fattar även koncernen, och

4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte.

Om uppgifter utelämnas enligt tredje stycket, gäller vad som sägs i 2 §

också den delårsrapport som avses i tredje stycket 2. �r den delårsrapporten
inte avfattad på svenska, får registreringsmyndigheten, om rapporten skall
sändas in till registreringsmyndigheten, förelägga företaget att sända in
också en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande skall ut-
färdas om någon begär det.

10 Senaste lydelse 1998:1549.

background image

24

SFS 1999:1112

10 kap. �verklagande

1 § Beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. I fråga om beslut som avses i 8 kap. 6, 9 och
13 §§ gäller att överklagande skall ske inom två månader från dagen för be-
slutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLG�&NGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

1. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande
arbeten

2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

3. Hyresrätter och liknande rättigheter

4. Goodwill

5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

1. Byggnader och mark

2. Maskiner och andra tekniska anläggningar

3. Inventarier, verktyg och installationer

4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-
tillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

1. Andelar i koncernföretag

2. Fordringar hos koncernföretag

3. Andelar i intresseföretag

4. Fordringar hos intresseföretag

background image

25

SFS 1999:1112

5. Andra långfristiga värdepappersinnehav

6. Lån till delägare eller till personer som vid tillämpning av 12 kap. 7 § för-
sta och sjunde styckena aktiebolagslagen (1975:1385) är att anse som närstå-
ende

7. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

1. Råvaror och förnödenheter

2. Varor under tillverkning

3. Färdiga varor och handelsvaror

4. Pågående arbete för annans räkning

5. Förskott till leverantörer

II. Fordringar

1. Kundfordringar

2. Fordringar hos koncernföretag

3. Fordringar hos intresseföretag

4. �vriga fordringar

5. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

1. Andelar i koncernföretag

2. Egna aktier

3. �vriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet
eget kapital

background image

26

SFS 1999:1112

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. �verkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

1. Reservfond

2. �vrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. �&rets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

1. Medlemsinsatser

2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

1. Reservfond

2. �vrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. �&rets resultat

�vriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. �&rets resultat

IV. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar

1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2. Avsättningar för skatter

3. �vriga avsättningar

D. Skulder

1. Obligationslån

2. Skulder till kreditinstitut

background image

27

SFS 1999:1112

3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager
m.m.)

4. Leverantörsskulder

5. Växelskulder

6. Skulder till koncernföretag

7. Skulder till intresseföretag

8. Skatteskulder

9. �vriga skulder

10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Poster inom linjen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder
och för förpliktelser som redovisas såsom avsättningar, varje slag för sig

2. �vriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

3. Ansvarsförbindelser

a. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller av-

sättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögen-
het

b. �vriga ansvarsförbindelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

2. Föreskriften i 4 kap. 5 § tredje stycket gäller inte nedskrivning som har

gjorts innan ett företag, för vilket årsredovisningslagen (1995:1554) inte har
gällt tidigare, första gången tillämpar lagen.

3. Belopp som har satts av till uppskrivningsfond med stöd av 9 kap. 4 §

första stycket lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) får användas
även för nödvändiga nedskrivningar av anläggningstillgångar. Om detta
görs, skall upplysning om detta lämnas i en not.

4. Lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag skall upp-

höra att gälla vid utgången av år 1999. Lagen skall dock fortfarande tilläm-
pas för räkenskapsår som har inletts före nämnda tidpunkt. I fråga om juri-
diska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen
(1999:1078), med undantag för Svenska kyrkan och dess organisatoriska de-
lar, skall lagen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av
år 2000.

background image

28

SFS 1999:1112

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.