SFS 2014:281 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2014:281 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
140281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 a § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

5 a §

3

Vad som gäller om tystnadsplikt i verksamheten hos svenska kredit-

institut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, företag som med
tillstånd driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter och värdepappersbolag hindrar inte att uppgifter om läm-
nade krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kredit-
upplysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana
företag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut

som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen
(2010:751) om betaltjänster, utländska företag som avses i 3 kap. 26�28 §§
lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag som avses i
4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt ut-
ländska företag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser

och kreditmissbruk finns även i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2011:760.

SFS 2014:281

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.