SFS 2014:970 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2014:970 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
140970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

11 §

3

När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den

som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt
meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,
2. ändamålen med behandlingen,
3. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom

eller henne,

4. möjligheten att få rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,

och

5. vem som har begärt upplysningen.
Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller vär-

depappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas
endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en
sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinsti-
tut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012

4, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och

begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 5. Om den som avses
med upplysningen begär det, ska även information enligt 3 och 4 sändas till
honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om

ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första�tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom

offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en data-
bas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den para-
grafens första stycke 1 och 2.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2010:1073.

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:970

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:970

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.