730289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:289

Utkom från trycket

den 29 maj 1973

Datalag;

given Stockholms slott den 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: attVi, med n ks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

518

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag avses med

personuppgift:
personregister:

upplysning som avser enskild person,
register, förteckning eller andra anteckningar

föres med hjälp av automatisk databehandling

som innehåller personuppgift som kan hä nföras

den som avses med uppgiften,

registrerad:

enskild person beträffande vilken f�rekomins

sonuppgift i personregister,

registeransvarig: den för vars verksamhet personregister tor i

förfogar över registret.

Tillstånd m. m.

2 § Personregister få r icke inrättas eller föras utan tillstånd a V

inspektionen.

.

Första stycket gäller icke i fråga om personregister vars

^Prop.l973:33.KUl9,rskrl31.

daU'

¬

background image

beslutas av Konungen eller riksdagen. Före sådant beslut skall dock

SFS 1973:289

yttrande inhämtas från datainspektionen.

§ datainspektionen skall meddela tillstånd till inrättande och föran­

de av personregister, om det saknas anledning antaga att, med iakt­

tagande av de föreskrifter som meddelas enligt 5 och 6 §§, otillbör­
ligt inträng i rcgistrcrads personliga integritet skall uppkomma.

Vid b edömandet av om otillbörligt intrång kan uppkomma skall s är­

skilt beak tas arten och mängden av de personuppgifter som skall ingå
i r caistret samt den inställning till registret som föreligger eller kan an-
tacas föreligga hos dem som kan komma att registreras.

4 § Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller upp-
cift om att någon misstankes eller dömts för brott eller avtjänat straff
eller undergå tt annan påföljd för brott eller varit föremål för tvångs-
ingripande enligt barnavårdslagen (1960: 97), lagen (1954: 5 79) om nyk­
terhetsvård, lagen (1966; 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård

i vissa fall, lagen (1967: 940) angå ende omsorger om vissa psykisk t ut­

vecklingsstörda, lagen (1964: 450) om å tgärder vid samhällsfarlig asocia-

litet eller utlänningslagen (1954: 193) får endast om synnerliga skäl före­
ligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan för­

fattning har att föra förteckning över sådana uppgifter.

Tillstånd att inrätta och fora personregister som i övrigt innehåller

uppgift om någons sjukdom eller hälsotillstånd eller uppgift att någon

erhållit socialhjälp, nykterhetsvård eller liknande eller varit föremål för

åtgärd enligt barnavårdslagen eller utlänningslagen får endast om sär­
skilda skäl föreligger me ddelas annan än myndighet som enligt lag eller
annan författning har att föra förteckning över sådana uppgifter.

Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller uppgift

om någons politiska eller religiösa uppfattning får meddelas endast om

särskilda skäl föreligger. Vad som sagts nu gäller dock ej personregis­

ter som sammanslutning avser att föra beträffande sina egna medlem­
mar.

5 § I saraband med att tillstånd l ämnas trll inrättand e och förande av

personregister, skall datainspektionen meddela föreskrift om dels ända-
niålet med registret, dels vilka personuppgifter som får ingå i detta.

Föreligger särskilda skäl, får tillståndet begränsas till viss tid.

ö § Läranas tillstånd till inrättande och förande av personregister,

skall datainspektionen, i den mån det behövs för att förebygga risk för

otillbörligt intrång i personlig integritet, meddela föreskrift om

1. inhämtande av uppgifter för personregistret,

2. utförandet av den automatiska databehandlingen,

3- den tekn iska utrustningen,

4. de bearbetningar av personuppgifterna i registret som

r göras

med automatisk databehandling,

med automatisk

5. underrättels e till berörda personer,

6- de personuppgifter som får göras tillgängliga,
2- utlämnande och annan användning av personuppgift,
8. bevarand e och gallring av personuppgifter,

kontroll och säkerhet.

519

¬

background image

SFS 1973:289

520

m

Föreskrift rörande utlämnande av personuppgift får icke i nsv-

lyndighcts skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen.

⬢nen

7 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om skyldighet för datainspekti
att meddela föreskrift gäller även i fråga om personregister som å T
i 2 § andra stycket, i den mån icke Konungen eller riksdagen har J?
delat föreskrift i samma hänseende.

®"

Den registeransvariges skyldigheter

8 § Förekommer anledning till misstanke att personuppgift som innJr

i personregister är oriktig, skall den registeransvarige utan dröjsmål \^d-
taga skäliga åtgärder för att utröna uppgiftens riktighet och, o m skål

föreligger, rätta den eller utesluta den ur registret.

Har uppgift, som rättas eller uteslutes, lämnats ut till annan än den

registrerade, skall den registeransvarige på begäran av den r egistrerade
underrätta mottagaren om rättelsen eller uteslutningen. F öreligger sär­

skilda skäl, f år dock datainspektionen befria den registeransvarige från
sådan underrättelseskyldighet.

9 § Om personregister innehåller personuppgift som me d hänsjTi till

registrets ändamål måste anses ofullständig eller om det i personregis­
ter som utgör förteckning över personer saknas någon som med hänsj-n
till registrets ändamål måste förväntas ingå däri, bör den re gisteransva­
rige vidtaga den komplettering som behövs. Sådan komplettering skall
alltid göras, om ofullständigheten kan antagas medföra otillbörligt i n­
trång i perso nlig integritet eller fara för rättsförlust.

10 § På begäran av registrerad skall den registeransvarige så s nart

det kan ske underrätta den registrerade om innehållet i personuppgift
som ingår i personregistret och innefattar upplysning om ho nom. Har
sådan underrättelse lämnats, behöver ny imderrättelse ick e lä mnas till
samme registrerade förrän tolv månader därefter.

Underrättelse enligt första stycket skall lämnas utan ko stnad for den

registrerade. Föreligger särskilda skäl, får dock datainspektionen i fråg^

om visst slag av personuppgifter m edge att avgift tages ut.

Första stycket gäller icke uppgift som enligt lag eller annan fö

ning eller enligt myndighets beslut som meddelats med stöd av för a'
ning ej får lämnas ut till den registrerade.

förfall-

11 § Personuppgift som ingår i personregister får ej lämnas

°

det finns anledning antaga att uppgiften skall användas för au lorna u
databehandling i strid med denna lag. Finns det anledning antaga
personuppgift skall användas för automatisk databehandling i

ar uppgiften lämnas ut endast efter medgivande av datainspe b

Sadant medgivande får lämnas endast om det kan antagas att uHam ^

det av uppgiften ick e kommer att medföra otillbörligt intrång i P

hg integritet.

I fråga om förbud för myndighet att lämna ut personuppgift ^.Lvoin-

ammelser i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att u

ma allmänna handlingar.

/

¬

background image

12 § Upphör registeransvarig att föra personregiMor, öfcaU han nnmHtn

SFS 1973: 289

detta t ill datainspektionen. Inspektionen föreskriver i siidant fall hur det

si:all f örfaras med registret.

13 § Registcransvarig eller annan som tagit befattning med person-

recistcr far cj obehörigen yppa vad han tiU följd därav fått veta om en-

skllds personliga förhållanden.

Har personuppgift i enlighet med föreskrift, meddelad enligt 6 eller

RS g, lämna ts u t på villkor som i nskränker mottagarens rätt att vidare­

befordra uppgiften, får mottagaren eller den som i hans verksamhet
tacit befattning med uppgiften icke obehörigen yppa vad han därigenom

fått veta om en skilds personliga förhållanden.

14 § Om myndighet för handläggning av mål eller ärende använder
sig av upptagning för automatisk databehandling, skall upptagningen

tillföras handlingarna i målet eller ärendet 1 läsbar form, om ej sär­

skilda skäl föranleder annat.

Tillsyn m. m.

15 § Datainspektionen utövar tillsyn över att automatisk databehand­

ling icke medför otillbörligt intrång i personlig integritet.

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller olä­

genhet än som är nödvändig.

16 § Datainspektionen har rätt att för tillsynen erhålla tillträde till

lokal där automatisk databehandling utföres eller där datamaskin eller

uinistnjng eller upptagning för automatisk databehandling förvaras. In­
spektionen har vi dare rätt att få tillgång till handling som rö r automatisk

databehandling samt föranstalta om köming av datamaskin.

11 § Den registcransvarige skall lämna datainspektionen d e uppgifter

rörande den automatis ka databehandlingen som inspektionen begär för
sin t illsyn. Vad som sagts nu gäller även den som för registeransvarigs

räkning handhar personregister,

1^ § Har förandet av personregister lett till otillbörligt intrån g i per­

sonlig integritet eller finns anledning antaga att sådant intrång skall upp­
komma, får datainspektionen i mån av behov ändra föreskrift som tidi­
gare meddelats eller meddela ny föreskrift i sådant avseende som anges
i 5 eller 6 §, I fråga om register som avses i 2 § andra stycket far data­
inspektionen vidtaga åtgärd som nu nämnts endast i den mån den ej står

I strid me d beslut av Konungen eller riksdagen.

skydd mot otillbörligt intrång i personlig integritet ej astadkom-

på annat sätt, får datainspektionen återkalla meddelat tillstånd.

§ Den som hos datainspektionen tagit befattning med tillstånds-

^iler tillsyns ärende enligt denna lag får icke obehörigen yppa vad han
därs-id fått veta om enskilds person liga förhåUanden eller om yrkes- eller

=>^i^årshemlighet.

521

¬

background image

SFS 1973:289

Straff och skadestånd m. ra.

20 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den so m u ppsjj.
llcen eller av oaktsamhet

1. inrättar eller för personregister utan tillstånd enligt denna lag, njj

sådant erfordras,

2. bryter mot föreskrift som meddelats enligt 5, 6 eller 18 §,

3. lämnar ut personuppgift i strid mot 11 §,

4 bryter mot 12 eller 13 §,

s! lämnar osann uppgift vid fullgörande av skyldighet att l ämna un­

derrättelse enligt 10 §,

6. lämnar osann uppgift i fall som avses i 17 §, eller
7. bryter mot 19 §.

Allmänt åtal för brott mot 13 eller 19 § får väckas endast om måls-

äganden anger brottet till åtal eller atal är pakallat från allmän synpunkt,

21 § Den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för auto­
matisk databehandling eller olovligen ä ndrar eller utplånar eller i regis­

ter för in sådan upptagning dömes för dataintrång till böt er eller fäng­

else i högst två år, om ej gärningen är belagd med straff i br ottsbalken.

För försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket dömes

till ansvar enligt 23 k ap. brottsbalken. Skulle brottet, om det h ade ful ­

bordats, ha varit att anse som ringa, får dock ej dömas till ansvar enligt

vad som nu har sagts.

22 § Har personregister inrättats eller förts utan tillstånd enligt denna
lag, när sådant tillstånd e rfordras, skall registret förklaras förverkat, cm
det ej är uppenbart obilligt.

23 § Om registrerad tillfogas skada genom att personregister innehiller
oriktig uppgift om honom, skall den registeransvarige ersätta s kadan.

Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått tages h änsyn

även till lidande och andra omständigheter av annan än ren t ekonomisk

betydelse.

24 § Om registeransvarig eller den som för registeransvarigs räkning
handhar personregister underlåter att lämna tillträde till lok al eller
gång till handling i fall som avses i 16 § eller att lämna up pgih enlig

17 §, far datainspektionen förelägga vite. Detsamma gäller, om rega'^

ansvarig icke fullgör vad som åligger honom enligt 8, 9 eller 10 §⬢

25 § Talan mot datainspektionens beslut föres hos Konungen g«"_^

besvär. Justitiekanslern får föra talan för att tillvarataga allmänna

trcssen.

522

övergångsbestämmelser

r,

⬢ I�14

Denna lag tr äder i k raft den 1 juli 1973. Bestämmelserna i i

!« §§, 20 § 1�5, 21�23 §§ samt 24 § andra punkten gäller"

" och med den 1 juli 1974.

. ,3 föri-

tan hinder av föregående stycke får datainspektionen me

^ ,^|j

nft i sådant avseende som anges i 5 eller 6 § för tid fö re

¬

background image

J 974, om särs kilda skäl foreligger. Bryter någon mot sådan föreskrift,

SFS 1973: 289

ijller bestämmelsen om straff för brott enligt 20 § 2. Datainspektionen

vidare före nämnda dag pröva ansökan om tillstånd samt meddela

/öreskrift enl igt 5, 6 eller 18 § såvitt avser tid efter utgången av juni
1974.

Har personregister, som enligt lagen icke får föras utan tillstånd,

tagits i drift f�re den 1 Juli 1974, får det, under förutsättning att ansökan
om tillstånd göres före den 1 januari 1975, föras utan tillstånd till dess

ansökningen s lutligt prövats. De slag av personuppgifter som ingår i re­

gistret oc h de ändamål för vilka uppgifterna användes får ändras eller

utvidgas enda st efter anmälan till datainspektionen. Bryter någon här­

emot. gäller bestämm elsen om straff för brott enligt 20 § 1,

Det all a som vederbör hava sig hörsamligen att efterrälta. Till ytter­

mera vi sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 11 maj 1973.

Under Hans Maj:ts

Min allemådigste Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(L S.)

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.