SFS 1973:1173

731173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1173 Kreditupplysningslag;

Utkom från trycket

utfärdad den 14 december 1973.

i

den 7 januari 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller yrkesmässigt bedriven kreditupplysningsverksam­

het. Förmedling av upplysningar mellan kreditinrättningar omfattas dock
ej av lagen, i den mån det är fråga om Sveriges riksbank, Sveriges

i

investeringsbank AB eller kreditinrättning under bankinspektionens

j

tillsyn. Ej heller gäller lagen förmedling av upplysningar mellan företag

i

inom samma koncern.

I

I

\

2 § I lagen avses med

j

kreditupplysning: uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för

^

bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäf­

tighet i övrigt i ek onomiskt hänseende,

personupplysning; kreditupplysning om annan enskild person än den

som är näringsidkare eller annars har så väsentligt

inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om

i

hans egna förhållanden behövs f�r att belysa verk­
samhetens ekonomiska ställning.

Tillstånd m. m.

3 § Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av

datainspektionen.

-

Tillstånd behövs ej för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den

bedrives genom offentliggörande av kreditupplysning i tryckt skrift.

j

4 § Tillstånd alt bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas

i

endast om det från allmänna synpunkter finns behov av verksamheten

och den kan antagas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt
sätt. Tillstånd meddelas för en tid av högst tio år i sän der och får för­
enas med före skrift om hur verksamheten skall bedrivas.

1 Prop. 1973: 155, NU 6 9, rskr 379.

¬

background image

Tillstånd får ej meddelas någon för vilken gäller inskränkning i rätten

att förvärva fast egendom enligt lagen (1916: 156) om vissa inskränk­
ningar i rätten att förvärva fast egendom m. m.

SFS 1973:1173

Verksamhetens bedrivande m. m .

5 § Kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den ej leder till

otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplys­
ningar som förmedlas eller på annat sätt.

6 § Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller
hudfärg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplys­

ningsverksamhet.

Uppgift om att någon misstänkes eller dömts för brott eller avtjänat

straff eller undergått annan påföljd för brott eller varit föremål för åt­

gärd enligt barn avårdslagen (1960: 97), lagen (195,4: 579) om nykterhets­

vård, lagen (1956: 2) om socialhjälp, lagen (1966: 293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall, lagen (1967: 940) angående omsorger
om vissa psykiskt utvecklingsstörda, lagen (1964: 450) om åtgärder vid

samhällsfarlig asocialitet eller utlänningslagen (1954: 193) får ej utan

medgivande av datainspektionen insamlas, lagras eller vidarebefordras i

kreditupplysningsverksamhet. Detsamma gäller uppgift om sjukdom,
hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om synner­

liga skäl föreligger.

7 § Personupplysning får ej innehålla uppgift om annan betalningsför­
summelse än sådan som fastslagits genom domstols eller annan myndig­

hets avgö rande eller åtgärd eller som lett till betalningsinställelse, kon­
kursansökan eller ackord. Uppgift som enligt det sagda ej får lämnas ut

får icke heller l agras.

Datainspektionen får medge undantag från bestämmelserna i första

stycket.

8 § Personupplysning får ej innehålla uppgift om omständighet eller
förhållande som är av betydelse för bedömningen av någons vederhäf­

tighet i ekonomiskt hänseende, om fem år förflutit från utgången av det

är då omständigheten inträffade eller förhållandet upphörde. Uppgift
som enligt det sagda ej får lämnas ut skall efter den angivna tiden gallras
ut ur register som användes i kreditupplysningsverksamhet. Gallringen

skall göras så snart det kan ske och i vart fall innan upplysning lämnas
om den som uppgiften avser.

9 § Personupplysning får ej lämnas ut, om det finns anledning antaga

att upplysningen kommer att användas av annan än den som på grund

av ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av liknande anledning har

behov av upplysningen. Vad nu sagts gäller ej offentliggörande av per­

sonupplysning i try ckt skrift.

2439

¬

background image

SFS 1973:1173

10 § Var och en har rätt att mot skälig avgift hos den som bedriver

kreditupplysningsverksamhet få skriftligt besked om innehållet i de upp>-

gifter som finns lagrade om honom.

1

11 § Om personupplysning lämnas på annat sätt än genom offentliggö-

1

rande i tryckt skrift, skall skriftligt meddelande om upplysningens inne­
håll samtidigt lämnas kostnadsfritt till den som upplysningen avser.

12 § Förekommer anledning till misstanke att uppgift i kreditupplys­

ning som lämnats under den senaste tolvmånadersperioden eller i register

som användes i kreditupplysningsverksamhet är oriktig eller missvisande,
skall den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidtaga skäliga åt­
gärder för att utreda förhållandet.

Visar sig uppgiften vara oriktig eller missvisande, skall den, om den

förekommer i register, rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret.

Har uppgiften tagits in i kreditupplysning som lämnats på annat sätt än

genom tryckt skrift, skall rättelse eller komplettering så snart det kan ske
tillställas var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått
del av uppgiften. Har uppgiften lämnats i periodisk skrift, skall rättelse
eller komplettering så snart det kan ske införas i ett följande nummer av
skriften. Vad som sägs i detta stycke gäller dock icke, om uppgiften
uppenbarligen saknar betydelse för bedömningen av vederbörandes ve­

derhäftighet i eko nomiskt hänseende.

Har fråga om rättelse eller liknande åtgärd tagits upp efter framställ­

ning från den som uppgiften avser, skall denne kostnadsfritt underrättas
om huruvida sådan åtgärd vidtagits.

13 § Register som användes i kreditupplysningsverksamhet får överlå­

tas eller upplåtas till a nnan endast efter medgivande av datainspektionen.

Upphör någon att bedriva kreditupplysningsverksamhet, skall han an­

mäla detta till datainspektionen. Inspektionen föreskriver i sådant fall
hur det skall förfaras med register som använts i verksa mheten.

14 § Den som är eller varit verksam i kreditupplysningsverksamhet får

ej obehörigen yppa vad han till följd därav fått veta om enskilds person­
liga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemlighet.

Tillsyn m. m.

15 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller olä­

genhet än som är nödvändig.

16 § Datainspektionen har rätt att företaga inspektion hos den som

bedriver kreditupplysningsverksamhet och att taga del av samtliga hand­

lingar som rör verksamheten.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall lämna datain­

spektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär

2440

för sin tillsyn.

¬

background image

17 § Om den som fått tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksam-

SFS 1973; 1173

het åsidosätter bestämmelse i denna lag eller föreskrift som meddelats
med stöd av lagen, får datainspektionen i mån av behov ändra föreslaift
som tidigare meddelats eller meddela ny föreskrift. Kan rättelse ej åstad­
kommas på annat sätt, får datainspektionen återkalla tillståndet.

18 § Den som hos datainspektionen tagit befattning med tillstånds-

eller tillsynsärende enligt denna lag får icke obehörigen yppa vad han
därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes- eller

affärshemlighet.

Straff och skadestånd m. m.

19 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

1. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan tillstånd enligt denna

lag, när sådant erfordras,

2. bryter mot 6�9, 13, 14 eller 18 § eller mot föreskrift som med­

delats enligt 4 § första stycket eller 17 §, eller

3. lämnar osann uppgift i fall som avses i 10 eller 11 § eller i 16 §

andra stycket.

Allmänt åtal för brott mot 14 eller 18 § får väckas endast om måls-

äganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän syn­
punkt.

20 § Har kreditupplysningsverksamhet bedrivits utan tillstånd enligt

denna lag, när sådant erfordras, skall register som använts i verksamhe­
ten förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäl­
ler, om register överlåtits eller upplåtits i strid med 13 § första stycket.

21 § Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall ersätta ska­
da som till fö ljd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörligt in­

trång i h ans personliga integritet eller genom att oriktig uppgift lämnas

om honom, om icke den som bedriver verksamheten kan visa att tillbör­

lig omsorg och varsamhet iakttagits. Vid bedömande om och i va d mån
skada har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra omständig­

heter av annan än rent ekonomisk betydelse.

22 § Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet icke fullgör

vad som åligger honom enligt 10, 11 eller 12 §, får datainspektionen
förelägga vite. Detsamma gäller, om den som bedriver sådan verksamhet

underlåter att lämna tillgång till handling eller att lämna upplysning i
fall som avses i 16 §.

23 § Talan mot datainspektionens beslut föres hos Kungl. Maj;t ge­

nom besvär. Justitiekanslern får föra talan för att tillvarataga allmänna

intressen.

2441

¬

background image

SFS 1973:1173

�vergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. Datainspektionen får dock

före nämnda dag pröva ansökan om tillstånd samt meddela föreskrift
enligt 4 § första stycket, lämna medgivande enligt 6 § andra stycket och

medge undantag enligt 7 § andra stycket, allt såvitt avser tid efter ut­

gången av juni 1974.

Har någon före ikraftträdandet börjat bedriva kreditupplysningsverk­

samhet som enligt lagen icke får bedrivas utan tillstånd, får verksam­

heten, under förutsättning att ansökan om tillstånd göres före den 1 ja­
nuari 1975, bedrivas utan tillstånd till dess a nsökningen slutligt prövats.

Uppgift som avses i 6 § andra stycket eller 7 § första stycket får därvid,

i den mån den omfattas av ansökan om medgivande som gjorts hos da­

tainspektionen före den 1 juli 1974, insamlas, lagras och vidarebefordras

utan medgivande till dess ansök ningen prövats.

Kreditinrättning som före ikraftträdandet har erhållit rätt att bedriva

kreditupplysningsverksamhet enligt bolagsordning som fastställts av

Kungl. Maj:t anses därigenom ha fått tillstånd enligt denna lag.

Bedriver fysisk eller juridisk person som avses i 4 § andra stycket

kreditupplysningsverksamhet vid ikraftträdandet, får personen meddelas

tillstånd att fortsätta verksamheten, dock längst till utgången av juni

1977. Föreligger synnerliga skäl, kan tillstånd meddelas även för tid ef­

ter nämnda tidpunkt.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.