SFS 1975:742

750742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:742

Lag

Utkom från trycket

den 3 sept. 1975

1444

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrives i fråga om kreditupplysnin gslagen

(1973:1173)

dels att i 23 § orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 19 § skall ha nedan angivna lydelse.

19

TUl böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan tillstånd enligt denna lag,

när sådant erfordras,

2. bryter mot 6-9 eller 13 § eller mot föreskrift som meddelats enligt 4 §

första stycket eller 17 §, eller

3. lämnar osann uppgift i fal l som avses i 10 eller 11 § eller i 16 § andra

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 76.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

^ �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.