SFS 1980:528

800528.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:528

Lag

Utkom från trycket

den 26 juni 1980

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 19 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § kreditupplysningslagen

(1973:1173) skall ha nedan angivna lydelse.

I § Denna lag gäller yrkesmässigt bedriven kreditupplysningsverk­

samhet. Förmedling av upplysningar mellan kreditinrättningar omfattas

dock ej av lagen, i den mån det är fråga om Sveriges riksbank, Sveriges in­

vesteringsbank AB eller annan kreditinrättning under bankinspektionens

tillsyn än finansbolag e nligt lagen (1980: 2) om finansbolag. Ej heller gäller
lagen förmedling av upplysningar mellan företag inom samma koncern.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

'Prop. I978/79:I70,NU 1979/80:66. rskr 415.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.