SFS 1981:737

810737.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:737

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utkom från trycket

den 21 juli 1981

Utfärdad den 9 juli 1981.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 1,3- 14, 16, 19, 20 och 22 §§ kre­

ditupplysningslägen (1973 :1173) skall ha nedan angivna lydelse. Till följd

härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den dag då denna

lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 §2 Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att nå­
gon, utom i en staka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller

som ett led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan kreditupplys­

ningsverksamhet, om den är av större omfattning.

Lagen omfattar inte formedling av kreditupplysningar inom en krets som

utgörs av Sveriges riksbank, Sveriges investeringsbank AB och sådana

kreditinrättningar eller for kreditupplysningsverksamhet inrättade företag
som står under bankinspektionens tillsyn och inte är finansbolag enligt 5 §
lagen (1980:2) om finansbolag.

Lagen gäller inte heller förmedling av kreditupplysningar mellan företag

inom samma konc ern.

2 § I lagen avses med
kreditupplysning:

uppgift, omdöme eller råd som lämnas till led­
ning för bedömning av annans kreditvärdighet

eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänse­
ende,

personupplysning:

kreditupplysning om annan enskild person än

den som är näringsidkare eller annars har så vä­
sentligt inflytande i viss näringsverksamhet att

uppgift om hans egna förhållanden behövs för att
belysa verksamhetens ekonomiska ställning.

Tillstånd m. m.

3 § Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av

datainspektionen.

Tillstånd behövs ej för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den be­

drivs genom offentliggö rande av kreditupplysning i try ckt skrift eller an­

nan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen.

4 § Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas en­

dast om det från allmänna synpunkter finns behov av verksamheten och

den kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

' Prop. 1980/81:10, NU 30, rskr429.

Senaste lydelse 1980:528.

1415

Il

7

'i

¬

background image

SFS 1981:737

Tillstånd får meddelas for en tid av högst tio år i sänd er. Tillståndet fåf]

förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyj-,
dighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för till­

ståndet.

Tillstånd får ej meddelas någon för vilken gäller inskränkning i rätten a tt

förvärva fast egendom enligt lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i

rätten att förvärva fast egendom m. m.

Verksamhetens bedrivande m.m.

5 § Kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den ej leder till

otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de uppl ysningar
som förmedlas eller på annat sätt eller till att oriktiga eller missvisande

uppgifter lagras eller lämnas ut.

6 § Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller hud- ;

färg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­

verksamhet.

Uppgift om att någon m isstänks eller har dömts för brott eller har avtjä­

nat straff eller undergått annan påföljd for brott eller har varit föremål for

åtgärd enligt socialtjänstla gen (1980:620), lagen (1980:621) med särski lda

bestämmelser om vård av unga, lagen (1966 : 293) om be redande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall, lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda, lagen (1973: 558) om tillfälligt omhändertagan­

de, lagen (1976: 511) om omhändertagande av berusade personer m. m. el­

ler utlänningslagen (19 80: 376) får ej utan medgivande av datainspektionen

insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksamhet. Det­
samma gäller uppgift om sjukdo m, hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i an dra stycket får lämnas endast om synnerliga

skäl föreligger.

7 § Personupplysning får ej innehålla uppgift om annan betalningsf�r-

summelse än sådan som fastslagits genom domstols eller annan myndig­
hets avgörande eller åtgärd eller som lett till betalningsinställelse, konkurs­

ansökan eller ackord. Uppgift som enligt det sagda ej får lämnas ut får icke

heller lagras.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, datainspektionen får

föreskriva undantag från bestämmelserna i första styc ket, om det fmns sär­

skilda skäl.

8 § Personupplysning får ej innehålla uppgift om omständighet eller för­

hållande som är av betydelse för bedömningen av någons vederhäftighet i

ekonomiskt hänseende, om tre år förflutit från utgången av det år då om­

ständigheten inträffade eller förhållandet upphörde. Uppgift som enligt det
sagda ej får lämnas ut skall efter den angivna tiden gallras ut ur register

som används i kredituppiysningsverksamhet. Gallringen skall göras så

snart det kan ske och i vart fall innan upplysning lämnas om den som upp­
giften avser.

1416

¬

background image

9 § Personupplysning får ej lämnas ut, om det finns anledning anta att

SFS 1981:737

upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund
av ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av liknande anledning har be­

hov av upplysningen. Vad nu sagts gäller ej offentliggörande av person­
upplysning i tryckt skrift eller annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfri­

hetsförordningen.

10 § Var och en har rätt att mot skälig avgift hos den som bedriver kre­

ditupplysningsverksamhet fä skriftligt besked om huruvida det i verksa m­

heten finns uppgifter lagrade om honom och, om det finns sådana uppgif­

ter, vad de har fö r innehåll.

11 § När personupplysning lämnas, skall den som avses med upplys­

ningen samtidigt och kostnadsfritt tillställas ett skriftligt meddelande om

de uppgifter, omdöm en och råd som upplysningen innehåller rörande ho­

nom och om vem som h ar begärt upplysningen.

När a nnan kreditupplysning rörande enskild person lämnas, skall den

som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt tillställas ett

skriftligt meddelande om de uppgifter som upplysningen innehåller röran­

de honom.

Första och andra styckena gäller ej kreditupplysning som lämnas genom

offentliggörande i tryckt skrift eller annan skrift som avses i 1 ka p. 5 §

tryckfrihetsförordningen.

12 § Förekommer anledning till misst anke att en uppgift i kredi tupplys­

ning som lämnats under den senaste tolvmånadersperioden eller i regis ter

som används i kreditupplysningsverksamhet är oriktig eller missvisande,
skall den som be driver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder
för att utreda förhållandet.

Visar sig uppgiften vara oriktig eller missvisande, skall den, om den

förekommer i register, rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret. Har

uppgiften tagits in i en kreditupplysning som lämnats på annat sätt än ge­

nom tryckt skrift eller annan skrift som avses i 1 ka p. 5 § tryckfrihetsför­

ordningen, skall rätt else eller komplettering så snart det kan ske tillställas

var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgif­

ten. Har uppgiften und er den senaste tolvmånadersperioden lämnats i pe­
riodisk skrift, skall rättelse eller komplettering så snart det kan ske införas
i ett följande nummer av skriften. Vad som sägs i de tta stycke gäller dock

icke, om uppgiften uppenbarligen saknar betydelse for bedömningen av

vederbörandes vederhäftighet i ekonomiskt hänseende,

Har en fråga om rättelse eller liknande åtgärd tagits upp efter framställ­

ning från den som uppgiften a vser, skall denne kostnadsfritt underrättas

om huruv ida sådan åtgärd vidtagits.

13 § Register som används i kred itupplysningsverksamhet får överlåtas

eller upplåtas till annan end ast efter medgivande av datainspektionen.

Den som upphör att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller som av­

ser att flytta sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett regis­
ter som används i sådan verksamhet skall anmäla detta till datainspektio­
nen. Inspektionen föreskriver i sådana fall hur det skall förfar as med regis-

1417

ter som berörs av åtgärden.

¬

background image

\

f

SFS 1981:737

14 § Den som är eller har varit verksam i kreditupplysningsverksamhet lf

får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd dä rav fått veta om :

enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter.

Tillsyn m. m.

15 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller olägen­

het än som ä r nödvändig.

16 § Datainspektionen har rätt att företa inspektion hos den som bedri­

ver kreditupplysningsverksamhet och att ta del av samtliga handlingar som

rör verksamheten.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall lämna datainspek­

tionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin

tillsyn.

Bedrivs kreditupplysningsverksamhet genom utgivande av tryckt skrift

eller annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen, skall den
som bedriver verksamheten inom en vecka efter utgivandet kostnadsfritt

tillställa datainspektionen ett exemplar av skriften.

17 § Om den som fått tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet

åsidosätter bestämmelse i de nna lag e ller foreskrift som meddelats med

stöd av lagen, får datainspektionen i mån av behov ändra föreskrift som ti­

digare meddelats eller meddela ny foreskrift. Kan rättelse ej åstadkommas
på annat sätt, får datainspektionen återkalla tillståndet.

jiipi

⬢ ir's

Kil)

18

1418

Straff och skadestånd m, m.

19

Till böter eller fängelse i högst et t år döms den som uppsåtligen el­

ler av oaktsamhet

1. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan föreskrivet tillstånd,
2. bryter mot 6-9 §, 13 § första stycket eller andra stycket första me­

ningen eller 16 § tredje st ycket,

3. bryter mot föreskrift som meddelats enligt 4 § andra stycket, 13 §

andra stycket andra meningen eller 17 §, eller

4. lämnar osann uppgift i såd ana fall som avses i 10 § eller 16 § and ra

stycket eller i ett meddelande enligt 11 §.

Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen föranlede r

att någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet, i annat fall än som
avses i 9 § andra meningen, lämnar ut en personupplysning utan att ha

grund till det ta enligt 9 § . Till samma straff döms den som genom att ut­

nyttja uppgifter hos någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet

uppsåtligen bere der sig tillgång till en personupplysning utan att ha grund

till detta enligt 9 §. I ringa fall döms dock inte till ansv ar.

Paragrafen upphävd ge nom 1980: 968.

" Senaste lydelse 19 75: 742.

¬

background image

20 § Har kreditupplysningsverksamhet bedrivits utan föreskrivet till-

SFS 1981:737

stånd, skall register som använts i v erksamheten förklaras förverkat, om

det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om register överlåtits eller
upplåtits i strid med 13 § först a stycket eller om föreskrift som meddelats

enligt 13 § andra stycket andra meningen ej följts.

21 § Den som bed river kreditupplysningsverksamhet skall ersätta skada
som till fö ljd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörligt in trång i

hans personliga integritet eller genom att oriktig uppgift lämnas om ho­
nom, om icke den som bedriver verksamheten kan visa att tillbörlig om­
sorg och varsamhet iakttagits. Vid bedömande om och i vad mån skada har

uppstått tages hänsyn äve n till lidande och andra omständigheter av annan

än rent ekonomisk be tydelse.

22 § Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet inte fullgör vad
som åligger honom enligt 10, 11 eller 12 §, får datainspektionen förelägga

vite. Detsamma gäller, om den som bedriver sådan verksamhet underlåter

att lämna tillgång ti ll handling eller att lämna upplysning i fal l som avses i
16 § första eller andra stycket.

23 § Talan mot datain spektionens beslut föres hos regeringen genom be­

svär. Justitiekanslern får föra talan för att tillvarataga allmänna intressen.

Denna lag® träder i kraft den 1 juli 1974. Datainspe ktionen får dock före

nämnda dag pröva ansökan om tillstånd samt meddela föreskrift enligt 4 §

första stycket, lämna medgivande enligt 6 § andra stycket och medge un­
dantag enligt 7 § andra stycket, allt såvitt avser tid eft er utgången av juni

1974.

Har någon före ikraftträdandet böljat bedriva kreditupplysningsverk­

samhet som enligt lagen icke får bedrivas utan tillstånd, får verksamheten,

under förutsättning att ansökan om tillstånd göres före den 1 januari 1975,
bedrivas utan tillstånd till dess ansökningen slutligt prövats. Uppgift som

avses i 6 § andra stycket eller 7 § första stycket får därvid, i den mån den

omfattas av ansökan om medgivande som gjorts hos datainspektionen före
den 1 ju li 1974, in samlas, lagras och vidarebefordras utan medgivande till

dess ansökningen prövats.

Kreditinrättning som före ikraftträdandet har erhållit rätt att bedriva

kreditupplysningsverksamhet enligt bolagsordning som fastställts av
Kungl. Maj:t anses därigenom ha fått tillstånd enligt denna lag.

Bedriver fysisk eller juridisk person som avses i 4 § andra stycket kredit­

upplysningsverksamhet vid ikraftträdandet, får personen meddelas till­

stånd att fortsätta verksamheten, dock längst till utgången av juni 1977.

Föreligger synnerliga skäl, kan tillstånd meddelas även för tid efter nämn­

da tidpunkt.

.⬢v

1 .

I

M973:1I73.

1419

¬

background image

pi

SFS 1981:737

Denna lag® träder i kraft den I januari 1982.

Utan hinder av första stycket får datainspektionen i ett tillståndsärende;

som avgörs före den 1 januari 1982 meddela föreskrift enligt 4 § andra styc-1

ket om skyldighet att anmäla ändring av visst förhållande, såvitt angår tid

från och med nämnda dag .

Bestämmelsen i 6 § andra stycket första meningen gäller även i fråga om

uppgift om a tt någon har varit föremål för åtgärd enligt barnavårdslagen
(1960:97), lagen (1954 ; 579) om nykterhets vård, lagen (1956:2) om social-

hjälp, lagen (1964:450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet eller den

före den 1 juli 1980 gällande utlänningslagen (1954:193).

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

® 1981:737.

^£3

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.