SFS 1984:394

840394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:394

om äEdriing i kreditappIysmiiinigsIageE (1973:1173);

utkom från trycket

den 19 juni 1984

Utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § kreditupplysningslagen

(1973:1173) skall ha nedan angivna lydelse.

6

Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller

hudfärg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­
verksamhet.

Uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har

avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit föremål
för åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­
da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missbru­

kare i vissa fall, lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i
vissa fall, lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utveck­

lingsstörda, 11-14 §§ polislagen (1984:387), lagen (1976:511) om omhän­

dertagande av berusade personer m.m. eller utlänningslagen (1980:376)
får ej utan medgivande av datainspektionen insamlas, lagras eller vidarebe­

fordras i kred itupplysningsverksamhet. Detsamma gäller uppgift om sjuk­

dom, hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i andra stycket far lämnas endast om synnerliga

skäl föreligger.

Denna lag träder i kraft d en dag regeringen bestämmer. Bestämmelsen i

6 § and ra stycket första meningen gäller även i fråga om uppgift om att

någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1973:558) om tillfälligt

omhändertagande.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84:111, JuU 27, rskr331.

^ Senaste lydelse 1981: 1263.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.