SFS 1988:1478

881478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1478

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

Utkom från trycket

den 23 december 1988

Utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § kreditupplysningslagen

(1973:1173f skall ha följande lydelse.

6

Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller

hudfärg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­
verksamhet.

Uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har

avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit före­

mål för åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (19 80:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lagen (1 966:293) om beredande av sluten psykiat­
risk vård i vissa fall, lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psy­

kiskt utvecklingsstörda, 11 �14§§ polislagen (1984:387), lagen

(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m. m. eller utlän­

ningslagen (1980: 376) får ej utan medgivande av datainspektionen insam­

las, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksamhet. Detsam­
ma gäller uppgift om sjukdom, hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om synnerliga

skäl föreligger.

Vad som anges i andra stycket utgör ej hinder för att uppgift om

näringsförbud insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­

verksamhet.

Denna lag t räder i kraft den 1 januari 1989. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd
enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Hans Jacobson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89: 13. SoUil. rskr. 45.

^ Lagen omtryckt 1981:737.

' Senaste lydelse 1986:438.

3219

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.