SFS 1989:546

890546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1989:546 Lag

Utkom frän tryck et

den 21 juni 1989

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)^ skall ha följande lydelse.

6

Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller

hudfärg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings-
verksamhet.

Uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har

avtjänat straff eller undergått annan påföljd for brott eller har varit fore­

mål for åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988: 870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiat­
risk vård i vissa fall, lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psy ­
kiskt utvecklingsstörda, 11 �14§§ polislagen (1984:387), lagen
(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. eller utlän­

ningslagen (1989:529) får ej utan medgivande av datainspektionen insam­

las, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksamhet. Detsam­

ma gäller uppgift om sjukdom, hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i and ra stycket får lämnas endast om synnerliga

skäl foreligger.

Vad som anges i andra stycket utgör ej hinder for att uppgift om

näringsförbud insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­
verksamhet.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Maria Renmyr

(J ust it iedepartementet)

842

' Prop. 1988/89:86, SOJ) 9 och 22. rskr. 32 5.

^ Lagen omtryckt 1981:737.

' Senaste lydelse 1988:1478,

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.