SFS 1990:58

900058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:58

Lag

Utkom från trycket

den 20 mars 1990

om ändring i kr editupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)^ skall ha fö ljande lydelse.

6

Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller ,

hudfärg f^r icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­

verksamhet. ⬢

Uppgift om att någon misstänks eller har dömts for brott eller har

avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit fore­

mål för åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1 988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lage n (1966:293) om beredande av sluten psykiat- ⬢
risk vård i vissa fall, lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda, ll_i4§§ polislagen (1984:387), lagen

(1976:511) om o mhändertagande av berusade personer m. m. eller utlän- ;

84

' Prop. 1989/90:28, SoU 15. rskr. 112.

' Lagen omtryckt 198 1:737.

' Senaste lydelse 1989: 546.

¬

background image

ningslagen (1989:529) får ej utan medgivande av datainspektionen insam-

SFS 1990:58

las, lagras eller vidare befordras i kreditupplysningsverksamhet. Detsam ­

ma gäller uppgift om sjukdom, hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i and ra stycket får lämnas endast om synnerliga

skäl föreligger.

Vad som anges i andra stycket utgör ej hinder for att uppgift om

näringsförbud insamlas, lagra s eller vidar ebefordras i kreditupplysnings­
verksamhet.

Denna lag träder i kra ft den 1 ju li 1990. �ldre foreskrifter gäller fortfa­

rande i fråg a om upp gift om att någon har varit fo remål for åtgärd enligt
lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård a v unga.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.