SFS 1991:1959

911959.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1959

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utkom från trycket

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § kreditupplysningslagen

(1973:1173^ skall ha följande lydelse.

6 §' Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller

hudfärg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­
verksamhet.

Uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har

avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit före­

mål för åtgärd enligt socialt jänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med
särskilda bestäm melser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
lagen (1991:11 29) om rättspsykiatrisk vård, lagen (1967:940) angående

'Prop. 1991/92:59, SoUlO, rskr. 83.

^ Lagen omtryckt 1981:737.

' Senaste lydelse 1990:58.

3565

¬

background image

SFS 1991:1959

omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, II �14 §§ polislagen,
(1984:387), lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer

m. m. eller utlänningslagen (1989:529) får ej utan medgivande av datain­

spektionen insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverk­
samhet. Detsamma gäller uppgift om sjukdom, hälsotillstånd eller liknan­
de.

Medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om synnerliga

skäl föreligger.

Vad som anges i andra stycket utgör ej hinder för att uppgift om

näringsförbud insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­

verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd
enligt lagen (1 966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa
fall.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.