SFS 1991:1895

911895.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1895 Lag

Utkom från trycket

om ändring i kredltupplysnlngslagcn (1973:1173);

Ii;

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)^ skall ha följande lydelse.

4

Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksarahet får meddelas en­

dast om det från allmänna synpunkter finns behov av verksamheten och
den kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Tillstånd får meddelas for en tid av högst tio år i sänder. Tillståndet får

förenas med foreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyl­
dighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse for
tillståndet.

Tillstånd får inte meddelas den som skulle ha varit kontrollsubjekt enligt

lagen (1982:617) om utländska forvärv av svenska foretag m.m., om
denna hade gällt även efter utgången av år 1991.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

' Prop. 1991/92:71, NU 15, rskr. 96.

^ Lagen omtryckt 1981:737.

' Senaste lydelse 1982:622.

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.