SFS 1991:1563

911563.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1563 Lag

utkom från trycket

oHi ändring 1 kredltupplysningslagen (1973:1173);

den 16 december 1991

utfardad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3, 9, 12 och 16 §§ kreditupplys­

ningslagen (1973; 1173)^ skall ha följande lydelse.

3 § Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av

datainspektionen.

Tillstånd behövs ej för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den

bedrivs genom offentliggörande av kreditupplysning på sådant sätt som

avses i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

' Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr. 37.

2992

^ Lagen omtryckt 1981:737.

¬

background image

1

,

r

k

9 § Personupplysriing fäf ej lämnas ut, om det finns anledning anta att

SFS 1991:1563

upplysningen kommer att användas av någon annan än den so m på grund

av ingånget eller ifrågasätt kreditavtal eller av liknande anledning har

behov av upplysningen. Vad nu sag ts gäller ej offentliggörande av person­

upplysning på sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen och yttran­

defrihetsgrundlagen.

12 § Förekommer anledning till misstanke att en uppgift i k reditupplys­

ning som lämnats under den senaste tolvmånadersperioden eller i reg ister

som används i kreditupp lysningsverksamhet är oriktig eller missvisande,
skall den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder

för att utreda förhållandet.

Visar sig uppgiften vara oriktig eller missvisande, skall den, om den

förekommer i register, rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret. Har
uppgiften tagits in i en kreditupplysning som lämnats på annat sätt än som

avses i tryck frihetsförordningen och yttrandefr ihetsgrundlagen, skall rät­
telse elle r komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som
under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. Har uppgif­
ten under den senaste tolvmånadersperioden lämnats i periodisk skrift

eller i en kreditupplysningsverksamhet som bedrivs genom återkommande
offentliggöranden enligt yttrandefrihetsgrundlagen, skall rättelse eller
komplettering så snart det kan ske införas i ett följande nummer av

skriften eller motsvarande form av offentliggörande enligt yttrandefri-

hetsgrundlagen. Vad som sägs i detta stycke gäller dock icke, om uppgiften
uppenbarligen saknar betydelse för bedömningen av vederbörandes veder­
häftighet i ekonomiskt hänseende.

Har en fråga om rättelse eller liknande åtgärd tagits upp efter framställ­

ning från den som uppgiften avser, skal l denne kostnadsfritt underrättas

om huruvida sådan åtgärd vidtagits.

16 § Datainspektionen har rätt att företa inspektio n hos den som bedri­

ver kreditupplysningsverksamhet och att ta del av samtliga handlingar

som rör ve rksamheten.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall lämna datainspek­

tionen de upplysningar om verksamheten som inspekti onen begä r för sin

tillsyn.

Bedrivs kreditupp lysningsverksamhet genom offentliggörande av kre­

ditupplysning på sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen skall den som bedriver verksamheten inom en

vecka efter of fentliggörandet se till att datainspektionen kostnadsfritt får

del av det som offentliggjorts.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 199 2.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

2993

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.