SFS 1992:1110

921110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1110

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

Utkom från trycket

den 14 december 1992

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 17 §§ kreditup plysnings­

lagen (1973:1173)^ skall ha följande lydelse.

4 §' Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas en­
dast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdö­

mesgillt sätt.

Tillstånd får förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas

och om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft bety­

delse för tillståndet.

17 § Om den som fått tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet

åsidosätter någon bestämmelse i denna lag eller en föreskrift som medde­
lats med stöd av lagen, får Datainspektionen i mån av behov ändra en

föreskrift som tidigare meddelats eller meddela en ny föreskrift. Om inte
rättelse kan åstad kommas på något annat sätt, får. Datainspektionen åter­

kalla t illståndet. Detsamma gäller, om förutsättningarna för tillståndet i

övrigt inte längre föreligger.

' Prop. 1992/93: 12, bet. 1992/93; NU4, rskr. 1992/93:33.

^ Lagen omtryckt 1981:737.

' Senaste lydelse 1991:1895.

2595

¬

background image

SFS 1992:1110

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.