SFS 1992:1616

921616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1616 Lag

Utkom Mn trycket

om ändring 1 kredltupplysnlngslagen (1973:1173);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om kreditupplysningslagen

(1973:1173)2

dels att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 17 a §, av följande

lydelse.

1 § Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att nå­

gon, utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller
som ett led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan kreditupplys­

ningsverksamhet, om den är av större omfattning.

Lagen omfattar inte förmedling av kreditupplysningar inom en krets

som utgörs av Sveriges riksbank och sådana kreditinrättningar eller för

kreditupplysningsverksamhet inrättade företag som står under Finansin­

spektionens tillsyn och inte är kreditmarknadsbolag enligt lagen

(1992:1610) om kreditmarknadsbolag.

Lagen gäller inte heller förmedling av kreditupplysningar mellan företag

inom samma koncern.

3

Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av

Datainspektionen.

Något tillstånd behövs dock inte för

1. ett utländskt bankföretag som driver verksamhet med stöd av 1 kap.

5 § bankrörelselagen (1987:617), om kreditupplysningsverksamhet omfat­
tas av det i hemlandet meddelade tillståndet att driva bankrörelse,

2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 2 kap.

9§ lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, om kreditupplysnings­

verksamhet omfattas av det i hemlandet meddelade tillståndet att driva
finansieringsverksamhet.

3834

'Prop. 1992/93:12, prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/ 93:109. Jfr

EES-avtaiet bilaga IX avsnit t II oc h rådets direktiv 89/6 46/EEG (EGT nr L 386,

30.12.1989, s. l)m.n.

^ Lagen omtryckt 1981:737.

' Senaste lydelse 1991:1563,

¬

background image

Tillstånd behövs ej för Icreditupplysningsverksamhet, i den mån den

SFS 1992:1616

bedrivs genom offentliggörande av kreditupplysning på sådant sätt som
avses i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

17 a § Om ett företag som avses i 3 § andra stycket överträder denna lag

eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen får Datainspektionen
förelägga företaget att vidta rättelse.

Om företaget inte följer föreläggandet, skall Datainspektionen underrät­

ta behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse ändå inte sker, får Datainspektionen förbjuda institutet att

göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen

underrätta behörig myndighet i i nstitutets hemland. I brådskande fall får

inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlands­
myndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Ett kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträ dande har rätt att

driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag sk all fortfa­
rande ingå i den krets av företag som avses i 1 § andra stycket.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.