SFS 1986:438

860438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:438

om ändrmg i kredituppiysiniinigslageini (1973:1173);

trycket

den 19 juni 1986

Utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § kreditupplysningsiagen

(1973:1173) skall ha följande lydelse.

6

Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller

hudfärg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­
verksamhet.

' Prop. 1985/86:126, NU 22 , rskr. 335.

^ Senaste lydelse 1984: 394.

873

¬

background image

SFS 1986:438

Uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har

avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit föremål
för åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­
da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missbru­
kare i vissa fall, lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i
vissa fall, lagen (1957:940) angående omsorger om vissa psykiskt utveck­

lingsstörda, II-14 §§ polislagen (1984:387), lagen (1976:511) om omhän­

dertagande av berusade personer m. m. eller utlänningslagen (1980:376)

far ej utan medgivande av datainspektionen insamlas, lagras eller vidarebe­
fordras i kreditupplysningsverksamhet. Detsamma gäller uppgift om sjuk­
dom, hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i andra stycket far lämnas endast om synnerliga

skäl föreligger.

Vad som anges i andra stycket utgör ej hinder för att uppgift om närings­

förbud insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksam­

het.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

0

i!.'

o'

0

II w

bt!

¬