SFS 1994:340 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 1994:340 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
SFS 1994_340 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973_1173)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:340

Utkom från trycket

den 31 maj 1994

675

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)2 skall ha följande lydelse.

7 § Personupplysning får inte innehålla uppgift om annan betalningsför-
summelse än sådan som fastslagits genom domstols eller annan myndig-

1

Prop. 1993/94: 123, bet. 1993/94: LU26, rskr. 1993/94:303.

2

Lagen omtryckt 1981:737.

background image

SFS 1994:340

hets avgörande eller åtgärd eller som lett till inledande av skuldsanering
enligt skuldsaneringslagen (1994:334) eller till betalningsinställelse, kon-

kursansökan eller ackord. Uppgift som enligt det sagda inte får lämnas ut
får inte heller lagras.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Datainspektionen får

föreskriva undantag från bestämmelserna i första stycket, om det finns
särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

676

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.