SFS 1994:1397 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 1994:1397 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
SFS 1994_1397 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973_1173)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1397
Utkom från trycket
den 9 december 1994

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)2 skall ha följande lydelse.

23 § Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till
vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut

om föreläggande eller utdömande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per-Anders Broqvist
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36.

2

Lagen omtryckt 1981:737.

2907

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.