SFS 1997:556 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 1997:556 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
SFS 1997_556 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973_1173)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

974

SFS 1997:556
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om kreditupplysningslagen

(1973:1173)3

dels att 17 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1-4, 6-9, 11, 17, 19 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 a och 18 §§, av föl-

jande lydelse.

1 §4 Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att någon,

utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller som ett
led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan kreditupplysningsverk-
samhet, om den är av större omfattning.

1

Prop. 1996/97:65, prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT nr L281, 23.11.1995, s. 31, Celex 395L0046).
3

Lagen omtryckt 1981:737.

4

Senaste lydelse 1992:1616.

background image

975

SFS 1997:556

Lagen gäller inte när en myndighet lämnar ut uppgifter med stöd av lag,

förordning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en myndighet som re-
geringen har bestämt.

Lagen gäller inte heller för förmedling av kreditupplysningar mellan före-

tag inom samma koncern, utom när upplysningen lämnas av ett företag som
har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

2 § Med kreditupplysning avses i denna lag uppgifter, omdömen eller råd
som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller
vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Uppgifter, omdömen eller
råd som lämnas till någon för att användas i dennes kreditupplysningsverk-
samhet anses dock inte som kreditupplysning.

Med näringsidkare avses i denna lag även den som, utan att driva närings-

verksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter
om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska
ställning.

3 §5 Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av
Datainspektionen.

Datainspektionens tillstånd behövs dock inte för följande företag, om de-

ras grundläggande tillstånd omfattar kreditupplysningsverksamhet:

1. en svensk bank,

2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva verksamhet i

Sverige enligt 1 kap. 4 § bankrörelselagen (1987:617),

3. ett utländskt bankföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap.

5 § bankrörelselagen,

4. ett kreditmarknadsföretag,
5. ett utländskt kreditinstitut som har tillstånd att driva finansieringsverk-

samhet i Sverige enligt 2 kap. 8 § lagen (1992:1610) om finansieringsverk-
samhet eller

6. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige enligt 2 kap.

9 § lagen om kreditmarknadsbolag.

Ett företag som avses i andra stycket 1, 2,4 eller 5 får börja bedriva kredit-

upplysningsverksamhet två månader efter det att Datainspektionen har tagit
emot en anmälan från företaget om att det avser att bedriva sådan verksam-
het.

Tillstånd behövs inte för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den be-

drivs genom offentliggörande av kreditupplysning på ett sådant sätt som av-
ses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

4 §6 Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas endast
om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt
sätt.

Datainspektionen får besluta om villkor för hur ett företags kreditupplys-

ningsverksamhet skall bedrivas och om skyldighet för ett företag att anmäla
ändring av förhållanden som har betydelse för rätten att bedriva verksamhe-
ten.

5

Senaste lydelse 1992:1616.

6

Senaste lydelse 1992:1110.

background image

976

SFS 1997:556

5 a § Vad som gäller om tystnadsplikt i bankers, kreditmarknadsföretags
och värdepappersbolags verksamhet hindrar inte att uppgifter om lämnade
krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupp-
lysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana fö-
retag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska bankföretag

som avses i 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617), kreditinstitut
som avses i 2 kap. 8 och 9 §§ lagen (1992:1610) om finansieringsverksam-

het samt utländska företag som avses i 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser

och kreditmissbruk finns även i 7 §.

6 §7 Uppgifter om en persons ras, etniska ursprung, politiska uppfattning,
religiösa eller filosofiska övertygelse eller sexualliv får inte samlas in, lagras
eller lämnas ut i kreditupplysningsverksamhet.

Uppgifter om sjukdom, hälsotillstånd eller liknande får inte utan medgi-

vande av Datainspektionen samlas in, lagras eller lämnas ut i kreditupplys-
ningsverksamhet. Detsamma gäller uppgifter om att någon misstänks eller
har dömts för brott eller har avtjänat straff eller undergått någon annan på-
följd för brott eller har varit föremål för någon åtgärd enligt socialtjänstlagen
(1980:620), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 11-14 §§ polis-
lagen (1984:387), lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade per-
soner m.m. eller utlänningslagen (1989:529).

Ett medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om det finns

synnerliga skäl.

Vad som anges i andra stycket hindrar inte att uppgifter om betalningsför-

summelser, kreditmissbruk eller näringsförbud samlas in, lagras eller lämnas
ut i kreditupplysningsverksamhet.

7 §8 Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får
inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgö-

rande eller åtgärd eller

2. har lett till inledande av skuldsanering enligt skuldsaneringslagen

(1994:334) eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla

uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag
som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd ut-
sträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt
missbrukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag

skall undantas helt eller delvis från bestämmelserna i första och andra styck-
ena.

7

Senaste lydelse 1991:1959.

8

Senaste lydelse 1994:340.

background image

977

SFS 1997:556

Uppgifter som enligt bestämmelserna i första och andra styckena inte får

lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysnings-
verksamhet.

8 §9 Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får
inte innehålla uppgifter om omständigheter eller förhållanden som är av be-
tydelse för bedömningen av personens vederhäftighet i ekonomiskt hänse-
ende, om tre år förflutit från utgången av det år då omständigheten inträffade
eller förhållandet upphörde. Uppgifter som inte får lämnas ut skall efter den
angivna tiden gallras ut ur register som används i kreditupplysningsverksam-

het. Gallringen skall göras så snart det kan ske och i vart fall innan en upp-
lysning lämnas om den som uppgiften avser.

9 §10 Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får
inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att
användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt
kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.
Vad som nu har sagts gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på
ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-
grundlagen.

11 §11 När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, skall till

den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett
skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen
innehåller rörande honom och om vem som har begärt upplysningen.

Vad som sägs i första stycket gäller också när en kreditupplysning lämnas

om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte kreditupplysningar som

lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsför-
ordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

17 §12 Om den som har rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet åsido-
sätter en bestämmelse i denna lag eller ett villkor som har meddelats med
stöd av 4 § andra stycket, får Datainspektionen förelägga honom att vidta

rättelse, besluta om att ändra ett villkor som tidigare meddelats eller meddela
ett nytt villkor.

Om rättelse inte kan åstadkommas på något annat sätt, såvitt gäller någon

som har tillstånd enligt 3 § första stycket, får Datainspektionen återkalla till-
ståndet. Detsamma gäller, om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte
längre föreligger.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 1, 2, 4 eller 5 inte vidtar rätt-

telse, skall Datainspektionen underrätta Finansinspektionen.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 3 eller 6 inte vidtar rättelse,

skall Datainspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland. Om rättelse ändå inte sker, får Datainspektionen förbjuda företaget
att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektio-

9

Senaste lydelse 1981:737.

10

Senaste lydelse 1991:1563.

11

Senaste lydelse 1981:737.

12

Senaste lydelse 1992:1110.

background image

SFS 1997:556

nen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande
fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hem-
landsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske.

18 §13 Regeringen får föreskriva om skyldighet för den som bedriver kre-

ditupplysningsverksamhet att betala avgift för Datainspektionens tillsyns-
verksamhet enligt denna lag.

Avgift påförs av Datainspektionen.

19 §14 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet

1. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan att ha rätt till det enligt 3 §,

2. bryter mot 6-9 §§, 13 § första stycket eller andra stycket första me-

ningen eller 16 § tredje stycket,

3. bryter mot ett villkor som har meddelats enligt 4 § andra stycket, 13 §

andra stycket andra meningen eller 17 § första stycket, eller

4. lämnar en osann uppgift i sådana fall som avses i 10 § eller 16 § andra

stycket eller i ett meddelande enligt 11 §.

Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen föranleder

att någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet, i annat fall än som av-
ses i 9 § andra meningen, lämnar ut en kreditupplysning utan att ha grund till
detta enligt 9 §. Till samma straff döms den som genom att utnyttja uppgifter
hos någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet uppsåtligen bereder
sig tillgång till en kreditupplysning utan att ha grund till detta enligt 9 §. I
ringa fall döms dock inte till ansvar.

20 §15 Har kreditupplysningsverksamhet bedrivits av någon som inte haft
rätt till det enligt 3 §, skall register som använts i verksamheten förklaras för-
verkade om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om register
överlåtits eller upplåtits i strid med 13 § första stycket eller om vad som be-
stämts enligt 13 § andra stycket andra meningen inte följts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. Föreskrifter som har meddelats av Datainspektionen med stöd av äldre

bestämmelser gäller även efter ikraftträdandet, om inte annat beslutas av in-

spektionen.

3. Företag som avses i 3 § andra stycket 1, 2, 4 eller 5 och som vid lagens

ikraftträdande bedriver kreditupplysningsverksamhet får fortsätta med verk-
samheten, om företaget inom två månader från lagens ikraftträdande anmä-
ler till Datainspektionen att det avser att fortsätta att bedriva verksamheten.

4. Bestämmelsen i 6 § andra stycket andra meningen gäller även i fråga

om uppgifter om att någon har varit föremål för åtgärder enligt lagen
(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller la-
gen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

13

Förutvarande 18 § upphävd genom 1980:968.

14

Senaste lydelse 1981:737.

15

Senaste lydelse 1981:737.

978

background image

979

SFS 1997:556

5. Bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas från och med den

1 oktober 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.