SFS 2009:413 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2009:413 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
090413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen

(1973:1173) ska ha följande lydelse.

8 §

2

En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras se-

nast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande
upphörde som uppgiften avser. En uppgift om skuldsanering ska dock alltid
gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller, om
en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen (2006:548) löper under längre
tid, senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verk-

samhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av
undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogde-
myndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogdemyn-
digheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av upp-
gifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2008:215.

SFS 2009:413

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.