SFS 1998:380 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 1998:380 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
980380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 skall ha följande lydelse.

23 §

3 Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara all-
männa intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om

föreläggande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av

beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1981:737.

3

Senaste lydelse 1994:1397

Svensk författningssamling

SFS 1998:380
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

2 SFS 366�416

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.