SFS 2001:200 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2001:200 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
010200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

§ kreditupplysningslagen

(1973:1173) skall ha följande lydelse.

8 §

2

En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras se-

nast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet in-
träffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser.

En uppgift som hämtats från exekutionsväsendet enligt lagen (2001:184)

om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet skall
gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 9 kap. 19 § första
stycket andra meningen eller andra stycket sekretesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01;SkU20, rskr. 2000/01:176.

2

Senaste lydelse 2001:164.

SFS 2001:200

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.