SFS 2001:330 Lag om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2001:330 Lag om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
010330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:200) om ändring i
kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

§ kreditupplysningslagen

(1973:1173) i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:200) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

8 §

En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras se-

nast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet in-
träffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser.

En uppgift som inhämtats från exekutionsväsendet i dess verksamhet med

indrivning och utsökning skall gallras när den inte omfattas av undantaget
från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen eller andra stycket
sekretesslagen (1980:100).

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.

SFS 2001:330

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.