SFS 2001:1179 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2001:1179 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
011179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

§ kreditupplysningslagen

(1973:1173) skall ha följande lydelse.

8 §

2

En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras se-

nast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet in-
träffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser.

En uppgift som inhämtats från exekutionsväsendet i dess verksamhet med

indrivning och utsökning skall gallras när den inte omfattas av undantaget
från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen
(1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123.

2

Senaste lydelse 2001:330.

SFS 2001:1179

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001