SFS 2010:1073 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2010:1073 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
101073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 15 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8, 9, 11, 12 och 19 §§ kreditupp-

lysningslagen (1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

8 §

3

En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras

senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållan-
de upphörde som uppgiften avser. Rör uppgiften en begäran om eller ett
utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter
den dag då begäran framställdes. Gäller uppgiften skuldsanering, ska den
gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller, om
en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen (2006:548) löper under längre
tid, senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verk-

samhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av
undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogde-
myndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogde-
myndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

9 §

4

Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får

inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att
användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifråga-
satt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplys-
ningen.

Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett

sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrund-
lagen, utom när upplysningen tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 1
och 2.

1 Prop. 2009/10:151, bet. 2009/10:FiU32, rskr. 2009/10:356.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2009:413.

4 Senaste lydelse 1997:556.

SFS 2010:1073

Utkom från trycket
den 27 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1073

11 §

5

När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den

som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt
meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,
2. ändamålen med behandlingen,
3. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om

honom eller henne,

4. möjligheten att få rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,

och

5. vem som har begärt upplysningen.
Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller värde-

pappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas
endast som underlag för beräkning av kapitalkrav för kreditrisker med en
sådan metod som avses i 4 kap. 7 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar, får meddelandet sändas senare men utan onödigt
dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 5. Om
den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3
och 4 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om

ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första�tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom

offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en
databas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den
paragrafens första stycke 1 och 2.

12 §

6

Finns det anledning att misstänka att en uppgift som behandlas i kre-

ditupplysningsverksamhet eller som har lämnats i en kreditupplysning under
den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller att den
annars har behandlats i strid med denna lag, ska den som bedriver verksam-
heten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet.

Visar det sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den annars

har behandlats i strid med lagen, ska den, om den förekommer i register,
rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret.

Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en kreditupplysning

som lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske tillställas
var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgif-
ten. Detta gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant
sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,
utom när upplysningen tillhandahållits ur en databas enligt 1 kap. 9 § yttran-
defrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 1 och 2.

Har uppgiften under den senaste tolvmånadersperioden lämnats i en perio-

disk skrift eller i en kreditupplysningsverksamhet som bedrivs genom åter-
kommande offentliggöranden enligt yttrandefrihetsgrundlagen, ska rättelse
eller komplettering så snart det kan ske införas i ett följande nummer av
skriften eller motsvarande form av offentliggörande enligt yttrandefrihets-
grundlagen.

5 Senaste lydelse 2001:164.

6 Senaste lydelse 2001:164.

background image

3

SFS 2010:1073

Andra�fjärde styckena gäller inte om uppgiften uppenbarligen saknar

betydelse för bedömningen av vederbörandes vederhäftighet i ekonomiskt
hänseende.

Har en fråga om rättelse eller liknande åtgärd tagits upp efter framställ-

ning från den som uppgiften avser, ska denne kostnadsfritt underrättas om
huruvida en sådan åtgärd vidtagits.

19 §

7

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan att ha rätt till det enligt 3 §,
2. bryter mot 6�9 §§, 13 § första stycket eller andra stycket första

meningen eller 16 § tredje stycket,

3. bryter mot ett villkor som har meddelats enligt 4 § andra stycket, 13 §

andra stycket andra meningen eller 17 § första stycket, eller

4. lämnar en osann uppgift i sådana fall som avses i 10 § eller 16 § andra

stycket eller i ett meddelande enligt 11 §.

Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen föranleder

att någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet, i annat fall än de som
undantas i 9 § andra stycket, lämnar ut en kreditupplysning utan att ha grund
till detta enligt 9 § första stycket. Till samma straff döms den som genom att
utnyttja uppgifter hos någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet
uppsåtligen bereder sig tillgång till en kreditupplysning utan att ha grund till
detta enligt 9 § första stycket. I ringa fall döms dock inte till ansvar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. I fråga om rättelse eller komplettering av en uppgift i en kreditupplys-

ning som lämnats före ikraftträdandet gäller 12 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 1997:556.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.