SFS 1980:522

800522.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel;

utfärdad den 19 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 14-16, 25 oc h 30 §§ lag en

(1974:922) om kredi tpolitiska medel skall ha n edan angivna lydelse.

2 § I denna la g förstås med

1. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank och centralkassa för jord­

brukskredit,

2. försäkringsinstitut: allmänna pensionsfonden och för säkringsföretag

med svensk ko ncession,

3. kreditinstitut: bankinstitut, jordbrukskassa, kreditaktiebo ag, inans

bolag enligt lagen (1980:2) om finansbolag, försäknngsinstitut,

^

'

teks- och stadshypoteksinstitutionerna. Svenska skeppshypo e

och Skeppsfartens sekundärlånekassa.

14 § Förordnande om utlåningsreglering kan avse bankinstiiu

nansbolag.

15 § Med utlåningsreglcring avses att ett högsta belo pp (maxim
fastställs för

' Prop. 1979/80:159, FiU 39 oc h 48, rskr 423.

SFS 1980:522

Utkom från trycket

den 26 Juni 1980

1033

¬

background image

fiöp

SFS 1980:522

]. utlämnade lån,

7 beviljade men ej utlämnade lån,

3 garantiförbindelser som är knutna till kreditgivning, eller för

4' värdet av lös egendom, som finansbolag för att medverka till finansie,

ring upplåter till nyttjande (leasingobjekt) sedan ett förordnande om ut|å.

ningsreglering har trätt i kraft.

Med lån jämställs likvider för fordringar som finansbolag förvärvar for

att medverka til l finansiering.

16 § Riksbanken fastställer för en viss tidpunkt (beräkningstidpunkt) el-
ler för en viss tidsperiod (b eräkningsperiod) ett maximibelopp enligt 15 § j

förhållande till lånens eller garantiförbindelsernas storlek eller leasingob­

jektens värde vid en viss tidpunkt eller på annat sätt. Därvid fär ri ksban­
ken ge skilda regler för utlåning, garantiförbindelser eller leasingobjekl av­

seende olika ändamål.

25 § Förordnande om räntereglering kan avse andra kreditinstitut än fi­
nansbolag och. i fråga o m inlåning, även annan som driver inlåning på räk­

ning av det slag bank allmänt begagnar.

30 § Särskild avgift skall utgöra, vid åsidosättande av föreskrift i f råga

om

1. likviditets- eller kassakrav. ett belopp som svarar mot ränta på under­

skottet för tiden från föregåe nde beräkningstidpunkt eller, om tidi gare be­

räkning ej skett, från del föreskriften trätt i tillämp ning, varvid räntesatsen

för år fär i fråga om likviditetskrav överstiga riksbankens diskonto med
högst tre procentenheter och i fråga om kassakrav uppgå till högst två

gånger diskontot,

2. utlåningsreglering, ett belopp som för tiden från den föregående be­

räkningstidpunkten eller, om en tidigare beräkning ej skett, från det före-

s nften trätt i tillämp ning eller för beräkningsperioden svarar mot ränta på

et belopp med vilket utlåningen, garantiförbindelserna eller leasingobjek-

överskridit den fastställda gränsen, varvid räntesatsen for år får

mc ögst tre procentenheter överstiga riksbankens diskonto,

.,v 1

högst två procent av hela lånesumman för varje år

av den for låne t bestämda längsta löptiden,

mm

P'^^^""8splikt, ett belopp som för beräkningsperiod sv arar

den nrh r J- ^

placeringsplikt för perioden eller för perio-

räntesat^:' '

'^^äkningsperioder sammantagna som ej uppfyllts, varvid

diskonto

öögst tre procentenheter överstiga riksbankens

ringSDlikfc''^ P'acenngsplikt, högst fem procent av den del av ålagd place-

nngspiikt som ej uppfyllts

den ränta som^ k"f

gånger det belopp med vilket räntan avvikit från

Vid Ullärn ^ r'.''

räntesats,

och underskott

stycket I fä r utjämning ske mellan öv crsko»

genomsnittliga underskottef

Perioder och räntan beräknas på ^

1034

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1930

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

SFS 1980:522

Lsrs Hedberg

(Ekonomidepartementet)

T orr

I

i

J8

SE

3

i

Sr

I

t imoBfivisi

ic3«spc a

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.