881389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1389

om ändring i lagen (1988:46) om revision av

utkom från trycket

riksdagsförvaltningen m. m.;

19 december 1988

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1988:46 ) om revision av

riksdagsförvaltningen skall ha följande lydelse.

1 § Revision av riksda gsförvaltningen utövas dels av riksdagens reviso­

rer, dels av riksbankens revisionsenhet.

Revision av Stiftelsen Riksbankens jubileumfond utövas dels av riksda­

gens revisorer, dels av revisionsansvarig inom fonden.

2 § Utöver den granskning som riksdagens revisorer genomför enligt

lagen (1987:518) med instruktion för riksdagens revisorer skall de för

vaije avslutat räkenskapsår granska riksbankens tillstånd, styrelse och

förvaltning samt verksamheten vid den inre riksdagsförvaltningen, riksda­

gens ombudsmän och Nordisk a rådets svenska delega tion och Stifte lsen

Riksbankens jubileumsfond.

Revisorerna skall särskilt se till att de olika organens organisation av och

'

kontroll över redovi sningen samt medels - och värdefö rvaltningen är till­
fredsställande.

3 § Riksdagens revisorer skall senast den 15 mars avge berättelser till

riksdagen över revisionen av riksbanken och Stiftelsen Riksbankens jubi­

leumsfond.

Berättelserna skall belysa omfattningen och inriktningen av revisoremas

granskning och i vad gäll er riksbanken utmynna i ett uttalande huruvida

revisorerna anser att ansvarsfrihet bör beviljas fullmäktige i rik sbanken.

I berättelsen om riksbanken skall revisorerna också ta ställning till

riksbankens resultat- och balansräkningar.

4 § I lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank finns bestämmelser om det
ansvar som fullmäktige i riksb anken har för revisionen av den eg na myn­
digheten. Motsvarande bestämmelser finns i vad g äller den inre riksdags­

förvaltningen i lagen (1983:1061) med instr uktion för riksdagens förvalt-

' Prop. 1986/87:143, 1988/89: FiU4, rskr. 30.

3O27

,i 1

f

¬

background image

SFS 1988:1389

ningskontor och i vad gäller Riksbankens jubileumsfond i stadgarna (RFS
1988:1) för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

5 § Riksbankens revisionsenhet skall förutom riksbanken också granska

den inre riksdagsförvaltningen, riksdagens ombudsmän, riksda gens revii

sorer och Nordiska rådets svenska delegation.

6 § Den revision som utövas av riksbankens revision senhet och inom
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond skall främst inriktas på att bedöm a

om redovisningen är rättvisande och i enlighet med god redovisningssed.

7 § Myndigheterna respektive Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

fastställer revisionsplan var och en f�r sin verksamhet.

Det ankommer på chefen f�r riksbankens revisionsenhet och revisions­

ansvarig inom Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond att efter samråd med

riksdagens revisorer utarbeta revisionsplaner.

8 § För den revision av andra organ än riksbanken som skall verkställas

av bankens revisionsenhet svarar enhetens chef. Fullmäktige får dock

meddela administrativa riktlinjer f�r även denna verksamhet.

Föranleder revisionen enligt föregående stycke anmärkningar eller påpe­

kanden beträffande en myndighet skall chefen för revisionsenheten under­
rätta myndigheten direkt om dessa. Det ankommer inte på fullmäktige i
riksbanken att ta ställning till anmärkningar och påpekanden som inte

avser riksbanken.

9 § Chefen f�r riksbankens revisionsenhet och revisionsansvarig vid

Riksbankens jubileumsfond skall, när anledning därtill föreligger, omedel­
bart och direkt till riksdagens revisorer anmäla förhållanden som fram ­
kommit vid eller har samband med revisionen. Han ska ll årligen, samti­

digt med att riksbanken och stiftelsen avger föreskriven berättelse över sin

verksamhet, till riksdag ens revisorer avlämna rapport om den av hono m

ledda revisionsverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

3028

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.