SFS 2014:478 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2014:478 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
140478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument

3

dels att 3 kap. 1 § och 5 kap. 1 § samt rubriken till 5 kap. ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 2�2 b §§, av föl-

jande lydelse.

3 kap.

1 §

4

Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att
förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, ska avtalet slutas
skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar
och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget
medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses
ska anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal

som företaget medverkar till är

1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Euro-

peiska centralbanken,

1 Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgil-
tig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166,
11.6.1998, s. 45, Celex 31998L0026), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala mot-
parter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1, Celex 32012R0648).

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2009:352.

SFS 2014:478

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

2

SFS 2014:478

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsut-

jämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

5, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG

6.

Första stycket gäller inte heller om företaget är en sådan central motpart

som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av
den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

7.

5 kap. Avräkning, säkerheter vid clearing och tillämplig lag

8

1 §

9

Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med

andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktelser
dem emellan ska slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller mot
konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en avräk-
ning av förpliktelser

1. mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem eller ett

samverkande system, om avräkningen har skett i enlighet med systemets reg-
ler, eller

2. mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en

sådan clearingmedlem som avses i förordning (EU) nr 648/2012, om avräk-
ningen har skett i enlighet med den centrala motpartens verksamhetsbestäm-
melser.

Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slut-

avräkning ska ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall företags-
rekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion beslutas för
en av parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer vars ford-
ringar omfattas av ett offentligt ackord.

2 §

10

Har en clearingmedlem godtagit ett avtalsvillkor om att tillgångar och

positioner som innehas för kunders räkning ska överföras till en annan clea-
ringmedlem enligt artikel 48 i förordning (EU) nr 648/2012, gäller villkoret
mot den förstnämnda clearingmedlemmens konkursbo och borgenärer.

Sådana tillgångar och positioner som avses i första stycket ingår i konkurs-

boet enligt 3 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) endast när det
trots rimliga ansträngningar inte går att klarlägga till vilken kund tillgångarna
och positionerna hör.

2 a §

Avtalsvillkor som innebär att valuta ställs som säkerhet genom säker-

hetsöverlåtelse (återköpsavtal) på villkor att överlåtaren vid en viss senare tid-
punkt eller vid förvärvarens konkurs ska återfå säkerheten, gäller mot förvär-
varens konkursbo och borgenärer, om

5 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

6 EUT L 247, 21.9.2007, s. 1 (Celex 32007L0044).

7 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

8 Senaste lydelse 1999:1311.

9 Senaste lydelse 2011:732.

10 Tidigare 2 § upphävd genom 2002:268.

background image

3

SFS 2014:478

1. överlåtelsen sker från en central motpart enligt förordning (EU) nr

648/2012 till en annan central motpart med anledning av en samverkans-
överenskommelse och förvärvaren har hanterat säkerheten i enlighet med
artikel 47 i förordningen, eller

2. överlåtelsen sker från en administratör av ett avvecklingssystem enligt

lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmark-
naden till en annan administratör inom ramen för samverkande system.

2 b §

Om pantsättning av finansiella instrument sker till en central motpart i

syfte att ställa säkerhet enligt förordning (EU) nr 648/2012, ska pantsättarens
rätt till panten inte påverkas av att den centrala motparten får disponera över
den på det sätt som anges i artikel 39.8 i förordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För avräkning av förpliktelser som har skett före ikraftträdandet, avtal

om överföring av tillgångar och positioner och avtal om säkerheter som har
ingåtts före ikraftträdandet samt vid konkurs som beslutats före ikraftträdan-
det gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.