SFS 2014:974 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2014:974 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
140974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 3 §§ lagen (1991:980)

om handel med finansiella instrument

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

3

Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att
förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, ska avtalet slutas
skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar
och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget
medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses
ska anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal

som företaget medverkar till är

1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Euro-

peiska centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsut-

jämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.5 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörig-
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och
värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande
av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

4.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2014:000.

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

SFS 2014:974

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:974

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Första stycket gäller inte heller om företaget är en sådan central motpart

som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av
den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

5.

3 §

6

Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella

instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten
bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsättning
eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första
stycket. �&terpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller
på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

Första stycket gäller inte om pantsättaren är
1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Euro-

peiska centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalnings-

utjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.5 i direktiv

2013/36/EU.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

5 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

6 Senaste lydelse 2009:352.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.