SFS 2015:395 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2015:395 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
150395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 17 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument

3 ska ha följande lydelse.

2 kap.

34 §

4

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka

bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och
som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men
innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till all-
mänheten löper ut eller, om det inträffar senare, de överlåtbara värdepapperen
tas upp till handel på en reglerad marknad, ska tas in eller rättas till i ett tillägg
till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna,
ska kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får prövas av Finans-

inspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen ska med-
dela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju
arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget ska där-
efter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på. När
Finansinspektionen har godkänt ett tillägg till prospekt, ska Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsam-
mans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av tillägget.

En investerare som har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till

köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet
har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom minst två arbets-
dagar från offentliggörandet av tillägget, om

1. prospektet avser ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmän-

heten,

2. anmälan gjordes eller samtycket lämnades före offentliggörandet, och

1 Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om
de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU.

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2012:378.

SFS 2015:395

Utkom från trycket
den 26 juni 2015

background image

2

SFS 2015:395

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

3. den nya omständigheten, sakfelet eller förbiseendet inträffade innan

anmälningstiden för erbjudandet löpte ut och de överlåtbara värdepapperen
levererades.

I tillägget till prospektet ska sista dagen för återkallelse av anmälan eller

samtycke anges.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Om en investerare före ikraftträdandet har anmält eller på annat sätt sam-

tyckt till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, gäller äldre bestäm-
melser om rätten till återkallelse.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.