850571.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'.f?

Lag

SFS 1985:571

om värdepappersmarkmadeni;

utkom från trycket

den 24 ju ni 1985

^

Utfärdad den 13 juni 1985.

^

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller vissa bestämmelser om handel med och förvalt­

ning av fondpapper samt förfaranden som har samband därmed. Lagen
gäller endast om inte annat föreskrivs i annan lag.

2 § Handel med och förvaltning av fondpapper skall bedrivas så att
allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och en­
skildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

3 § Bankinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i

denna lag.

Definitioner
4 § I denna lag förstås med

1. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation,

förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt

^

andel i aktiefo nd,

2. fondkommissionär: den som har tillstånd att driva fondkommissions-

'

rörelse enligt fondkommissionslagen (1979: 748),

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier som är

inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller som trätt i stället för utgivare

av sådana aktier (börsbolag) eller svenskt aktiebolag som träffat avtal med
fondkommissionär om att denne på begäran skall ange kurser på aktier i

bolaget och till dess a kurser köpa och sälja aktier i bolaget (OTC-b olag).

4. värdepapperscentralen: Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.

Vad som föresk rivs om aktie i aktiemark nadsbolag skall också tillämpas

på emissionsbevis, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev,

skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning och vinstandelsbevis
som utgivits av aktiemarknadsbolag eller av någon annan i vars ställe

£11

aktiemarknadsbolaget trätt.

Om a ktierna i ett aktiemarknadsbolag ägs av två eller flera med sam­

äganderätt, skall delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare

till så många av aktierna som svarar mot hans lott i det samfällda inneha­
vet.

5 § Om en juridisk person äger så många aktier eller andelar i en annan

svensk eller utländsk juridisk person att den har mer än hälften av rösterna
för samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av denna lag den förra

moderföretag och den senare dotterföretag. �ger ett dotterföretag eller

äger e tt moderföretag och ett eller flera dotterföretag tillsammans eller

' Prop. 1984/85: 157, N U 2 9, rskr405.

¬

background image

i.

SFS 1985:571

äger flera dotterföretag tillsammans aktier eller andelar i en annan juridisk

person i den om fattning som angetts nu, är även den sistnämnda juridiska
personen dotterföretag till moderföretaget.

Har en juridisk person i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav

eller avtal ensam ett bestämmande inflytande över en annan juridisk per­
son och en betydande andel i res ultatet av dess verksamhet, är den förra

moderföretag och den senare dotterföretag.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

6 § Följande fysiska personer, som har särskild möjlighet till insyn i ett

aktiemarknadsbolag, anses enligt denna lag ha insynsställning i bolaget:

1. styrelseledamot eller suppleant i bolaget eller d ess moderföretag,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller

dess moderföretag,

3. verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i ett

dotterföretag, om han normalt kan antas få tillgång till förtrolig information
om sådant förhållande som kan p åverka kursen på aktierna i bolaget,

4. revisor eller suppleant i bolaget eller dess moderföretag,
5. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock ej

kommanditdelägare,

6. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat

uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om
befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra förtrolig informa­
tion om såd ant förhållande som kan p åverka kursen på aktierna i bolage t,

7. den som äger aktier i bola get, motsvararande minst fem procent av

aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger
aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk

person som ä r aktieägaren närstående på det sätt som anges i 11 § första

stycket 1 -3.

Bankinspektionen skall på begäran av bolaget eller dess moderföretag

pröva frågan om befattningshavare eller uppdragstagare har en sådan
ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som avses i första

stycket 3 eller 6.

Bestämmelser till skydd mot obehörigt utnyttjande av förtrolig företagsinfor­

mation
7 § Har en svensk juridisk person beslutat att till en vidare krets lämna

ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag

eller har frågan om ett sådant erbjudande väckts i den juridiska personens

styrelse eller hos någon annan som kan fatta beslut om erb judandet, gäller

följande. Den som fått kännedom om beslutet eller den väckta frågan i sin

egenskap av arbets- eller uppdragstagare hos den juridiska personen, ak­

tiemarknadsbolaget eller något av deras moderföretag får inte för egen

eller annans räkning köpa eller sälja aktie i aktiemarknadsbolaget eller med

råd eller på annat därmed jämförligt sätt föranleda någon annan till sådant
köp eller försäljning innan erbjudandet offentliggjorts eller den väckta

frågan om offentligt erbjudande förfallit. �r den juridiska personen också
ett aktiemarknadsbolag skall motsvarande gälla be träffande köp eller för-

13]g

säljning och föranledande till köp eller försäljning av aktie i detta bolag.

¬

background image

/

J

Första stycket gäller även annan fysisk person som känner till besl utet

SFS 1985:571

eller den väckta frågan och som har andelar eller aktier i de n juridiska

personen eller aktiemarknadsbolaget, om innehavet utgör minst fem pro­

cent av samtliga sådana andelar eller aktier eller har ett röstvärde som

motsvarar minst fem procent av rösterna för samtliga sådana andelar eller

aktier.

Vid beräkningen av innehav enligt andra stycket skall de andelar eller

aktier som ägs av den som är andels- eller aktieägaren närstående enligt

11 § första stycket 1-3 räknas med. �ven lott i samfällt aktie- eller

andelsinnehav skall räknas med på det sätt som sägs i 4 § tre dje stycket.

8 § Den som h ar insynsställning i ett aktiemarknadsbolag får inte heller i

annat fall än som avses i 7 § för egen eller annans räkning köpa eller sälja
aktie i bolaget eller med råd e ller på annat liknande sätt föranleda någon till

handel med såd an aktie

1. när han känner till en omständighet i bol agets eller dess moderföre­

tags verksamhet om vilken upplysning lämnas i årsredov isning, delårsrap­
port elle r årsbokslut, som ännu ej offentliggjorts, om omständigheten är

ägnad att väsentligt påverka kursen på bolagets aktier när den blir allmänt

känd,

2. när han i a nnat fall känner till en inte offentliggjord omständighet i

bolagets eller dess moderföretags verksamhet, om omständigheten uppen­
bart är ägnad a tt väsentligt påverka kursen på bolagets aktier när den blir
allmänt känd.

Första stycket gäller inte den som har sådan ledande befattning eller

sådant kvalificerat uppdrag som avses i 6 § första stycket 3 eller 6 om han

inte underrättats om sin insynsställning enligt 15 § fiärde stycket eller 16 §.

9 § Bestämmelserna i 7 och 8 §§ gäller inte för befattningshavare hos

fondkommissionär i fråga om köp eller försäljning för fondkommissionä-

rens räkning av aktier i ett OTC-bolag, till vilket fond kommissionären står
i ett sådant avtalsförhållande som avses i 4 § första stycket 3.

Bestämmelserna utgör inte heller hinder för
1. befattningshavare hos fondkommissionär att i an nat fall utföra köp-

eller säljorder i fondkommissionsrörelsen,

2. köp då omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning då

omständigheten är ägnad att höja kursen,

3. försäljning av aktier som tillhör ett konkursbo.

10 § Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftli­
gen anmäla innehav av aktier i bola get och ändring i innehavet till vä rde­

papperscentralen.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte
1. innan den som avses i 6 § första stycket 3 eller 6 tagit emot underrät­

telse enligt 15 § fiärde stycket eller 16 §,

2. om innehavet inte uppgår till 50 aktier eller, om innehavet avser

värdepapper som enligt 4 § and ra stycket likställs med aktier, understiger

ett marknadsvärde motsvarande 10000 kronor.

3. om ändring i innehavet efter senaste gjord anmälan inte uppgår till 50

aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 4 § andra stycket

1319

¬

background image

SFS 1985:571

likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande lOOOO

kronor,

4. om ökning i inne havet föranletts av fondemission eller av att akties

nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses

i 4 § andra s tycket.

Av 11 § fra mgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa när­

ståendes aktieinnehav.

11 § Vid tillämpning av 10 § skall följande aktier i bolaget anses som den
anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
2. omyndigt barn under den anmälningsskyldiges vårdnad,
3. juridisk person, över vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett

väsentligt inflytande och med vilken den anmälningsskyldige eller någon

som avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans har en väsentlig
ekonomisk gemenskap som grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt
ekonomiskt intresse.

Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav eller

för ändring i detta, behöver anmälan endast göras av en av dem.

12 § Anmälan enligt 10 § skall inneh ålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer och adress,

2. bolagets firma,

3. vilket slag av insynsställning den anmälningsskyldige har,
4. antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige

tillsammans med närstående enligt 11 § första st ycket 1-3 äger i bolaget,

5. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,
6. tidpunkten för ändringen eller ändringarna,
7. vilken persons aktieinnehav som ändrats och i förekommande fall

dennes släktskap med eller anknytning till den anmälningsskyldi ge.

13 § Anmälan om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall göras
senast 14 dagar efter det att

1. aktie i bolaget inregistreras vid Stockholms fondbörs eller sådant

avtal som avses i 4 § första stycket 3 antecknats hos bankinspektionen,

2. insynsställning uppkommit enligt 6 § första stycket 1, 2, 4, 5 eller 7

eller den som avses med 6 § första stycket 3 eller 6 tagit emot underrättelse

enligt 15 § fjärde stycket eller 16 §,

3. den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget ell er

annan ändring skett i aktiei nnehavet,

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i

11 §, innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att annan

ändring skett i den n ärståendes aktieinnehav.

14 § Värdepapperscentralen skall senast dagen efter det att anmälan
enligt 10 § mottagits sända uppgift om d ess innehåll till bankinspektionen
och till bolaget.

Anmälan eller en kopia av den skall hos bolaget hållas tillgänglig för var

j^2o

och en. Den som vill har rät t att mot ersättning för kostnaderna få en kopia
av anmälan eller del av den.

¬

background image

15 § Aktiemarknadsbolag skall utan dröjsmål upprätta och fortlöpande

SFS 1985:571

föra en förteckning över sådana arbets- eller uppdragstagare i bolaget som

avses i 6 § första stycket 1 -4 och 6.

Bolaget skall genast lämna en kopia av förteckningen till bankinspektio­

nen och underrätta denna så snart någon ändring i förteckningen skett.

Förteckningen eller en kopia av den skall hos bolaget hållas tillgänglig

för var och en. Den som vill har rätt att mot ersättning för kostnaderna få

en kopia av förteckningen eller delar av den.

Bolaget skall genast skriftligen underrätta den som upptagits i förte ck­

ningen på grund av bestämmelsen i 6 § för sta stycket 3 eller 6 om dennes

insynsställning och anmälningsskyldighet. Kopia av underrättelsen skall
samtidigt sändas till bankinspektionen.

16 § Aktiemarknadsbolags moderföretag skall utan dröjsmål upprätta

och fortlöpande föra en förteckning över dem som har sådan ställning I
eller sådant uppdrag för moderföretaget som avses i 6 § första stycket 1 -6.

Bestämmelserna i 15 § andra-Qärde styckena skall tillämpas även på
moderföretaget.

Skyldighet att upprätta avräkningsnota

17 § Vid köp eller byte av fondpapper skall avräkningsnota upprättas

samma dag som avtal därom slutits.

Har avtalet avslutats i kommission skall en särskild avräkningsnota

upprättas beträffande uppgörelsen mellan kommissionären och den för
vars räkning kommissionären handlat (kommittenten).

Avräkningsnota skall upprättas på särskild blankett. Formulär till sådan

blankett skall fastställas av bankinspektionen.

18 § Avräkningsnota skall om ej annat följer av andra stycket upprättas

av säljaren vid köp och av vardera parten vid byte.

�r fondkommissionär, för egen eller annans räkning, part i avtalet skall

avräkningsnota alltid upprättas av honom.

19 § En avräkningsnota skall innehålla uppgift om

1. kontrahentemas namn och adress,

2. vilken dag avtalet ingåtts,

3. det antal och de slag av fondpapper som omsatts,
4. köpeskillingen eller avtalat värde på de fondpapper som omsatts

genom byte och vid bytet avtalad mellanskillnad,

5. vem som upprättat notan.

Har avtalet avslutats i kommiss ion skall detta anges i avräk ningsnotan.

�r kommissionären inte fondkommissionär skall även kommittentens

namn och adress anges i avräk ningsnotan.

20 § Den som upprättat en avräkningsnota skall inom tr e dagar sända en

kopia av notan till mo tparten i avtalet. Har en fondkommissionär handlat

för någon annans räkning skall en kopia av notan inom samma tid sändas
också till k ommittenten.

En fondkommissionär skall under minst tio år på betryggande sätt förva-

1321

ra de avräkningsnotor, som upprättats av denne.

¬

background image

SFS 1985:571

21 § En fondkommissionär skall, på sätt bankinspektionen beslutar, läm­

na inspektionen uppgift om innehållet i de avräkningsnotor som upprättats.

Bestämmelser om viss förvaltning av fondpapper

22 § Den som yrkessmässigt förvaltar fondpapper för någon annans räk­
ning ä r skyldig att på begäran av bankinspektionen lämna inspektionen
uppgifter om förvaltningen. Detta gäller dock inte om förvaltningen är

särskilt reglerad i annan l ag.

23 § Finner bankinspektionen att förvaltningen bedrivs i former som
otillbörligen äventyrar enskildas kapitalinsatser eller annars är otillbörliga

mot uppdragsgivare, får bankinspektionen skriftligen uppmana förvaltaren

att rätta till missförhållandet på det sätt som är skäligt med hänsyn till
omständigheterna.

Om förvaltaren inte följer uppmaningen, får bankinspektionen i särskilt

beslut göra anmärkning om missförhållandet.

Bestämmelser om bankinspektionens utredande verksamhet

24 § Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 7 eller 8 § över­
trätts, får bankinspektionen begära in uppgif ter i utredningssyfte. Inspek­
tionen får begära in sådana uppgifter av

1. den som finns anledning anta har gjort överträdelsen,

2. det aktiemarknadsbolag vars aktier överträdelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktie­

förvärv,

4. moderföretaget till det aktiemarknadsbolag som avses i 2 eller till den

juridiska person som avses i 3.

Finns det anledning anta att någon har överträtt andra bestämmelser i

denna lag och är överträdelsen belagd med straff, får bankinspektionen i

utredningssyfte också infordra uppgifter av denne.

Registrering av aktieinnehav
25 § Bankinspektionen skall föra register som innehåller anmälningar

som gjorts enligt 10 § (insynsställningsregister).

Uppgifter i insynsställningsregister avseende sådant aktieinnehav som

inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras ur registret. Upp­

gifterna skall dock bevaras i minst tio å r efter det att de avförts.

Hur man överklagar beslut
26 § Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos rege­

ringen genom besvär.

Vite

27 § Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 2! §, 22 § eller 24 §

1322

första stycket 2-4 får bankinspektionen förelägga vite.

¬

background image

,

Ansvar

SFS 1985:571

28 § Den som uppsåtligen bryter mot förbud enligt 7 eller 8 § skall dömas
till böt er eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd

med straff i b rottsbalken.

�r brott som avses i för sta stycket, på grund av värdepappersaffärens

omfattning eller annan omständighet, att anse som grovt, skall dömas till
fängelse i högst två år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbal­

ken.

Den som av grov oaktsamhet bryter mot förbud enligt 7 eller 8 § skall

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

I fall som kan antas sakna betydelse för allmänhetens förtroende för

värdepappersmarknaden eller som annars är ringa skall inte dömas till

ansvar enligt första eller tredje stycket.

För anstiftan av eller medhjälp till gärnin g som avses i de nna paragraf

skall inte dömas till ansvar.

29 § Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 10 §,
2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid f ullgörande av anmäl­

ningsskyldighet enligt 10 § eller vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som

avses i 22 § eller 24 § förs ta stycket 2-4,

3. underlåteratt iaktta åliggande enligt 14 § andra stycket, 15 eller 16 §.

I ringa fal l skall inte dömas till ansvar.

30 § Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att inom föreskriven tid upprätta avräkningsnota enligt

17 §,

2. underlåter att fullgöra åliggande enligt 20 eller 21 §.

I ringa fal l skall inte dömas till ansvar.

Förverkande

31 § Vinning av brott enligt 28 § skall förklaras förverkad om det inte är

oskäligt.

�&tal

32 § Allmänt åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter medgi­

vande av ba nkinspektionen.

Kostnad för tillsyn
33 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens övervakning enligt
denna lag skall fondkommissionär och Stockholms fondbörs årligen betala

bidrag enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

1323

¬

background image

SFS 1985: 571

�vergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 o ktober 1985, då lagen (1971:827) om

registrering av aktieinnehav och lagen (1908: 129 s. I) med vissa bestäm­
melser om handel med fondpapper skall upphöra att gälla.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som

ersatts genom bestämmelse i de nna lag, skall hänvisningen i stället avse
den nya bestämmelsen.

Den som vid lagens ikraftträdande är skyldig att göra anmälan om

innehav av aktier enligt 10 §, skall göra detta före utgången av oktober
1985. H ar innehavet förut anmälts enligt lagen om registrering av aktiein­

nehav och har det därefter inte ökat eller minskat med 50 aktier eller mera

eller, såvitt avser värdepapper som enligt 4 § andra stycket skall likställas

med aktier, inte ökat eller minskat med mer än 10000 kronor, behöver

anmälan dock inte ske.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.