SFS 1992:558

920558.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:558 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagcn (1991:980) om handel med

den 17 juni 1 992 finansiella

instrument;

Omtryck

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument

dels att nuvarande 2 kap. skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 4 kap. 1 � 3 §§ skall betecknas 5 kap. 1, 2 och 4 §§ och

nuvarande 5 kap. betecknas 6 kap.,

dels att 1 kap. 1 § och nya 5 kap. 2 § s kall ha följande lydelse.

1112

' Prop. 1991/92; 113, NU26, rskr. 321.

¬

background image

dels att det i lagen skall föras in två nya kapitel, 2 och 4 kap., och en ny

SFS 1992:558

paragraf, 5 kap. 3 §, av följande lydelse.

Lagen ko mmer därför att ha följande lydelse från och med d en dag då

denna lag träder i kraft.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag betyder

finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

fondpapper, aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter so m är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepap­

persfond och aktieägares rä tt gentemot den som för hans räkning förvarar

aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). Lag (1992:558).

2 § Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhe­
tens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas

kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

2 kap. Prospekt

1 § Vid emissioner som avses i 2 § och erbjudanden som avses i 3 §, som

är riktade till en öppen krets, skall prospekt upprättas om summan av de
belopp som till följd av emissionen eller erbjudandet kan komma att
erläggas uppgår till minst 300000 kronor. Ett sådant prospekt skall inne­
hålla de upplysningar som, med hänsyn till de finansiella instrument som

avses, behövs för en välgrundad bedömning av emissionen £ller erbjudan­

det.

Prospekt behöver inte upprättas om
1. emissionen eller erbjudandet görs av staten,
2. emissionen eller erbjudandet avser andelar i en v ärdepappersfond,

3. emissionen eller erbjudandet avser fordringsrätter med kortare löptid

än ett år,

4. lägsta beloppet som skall erläggas av en enskild investerare är 300000

kronor eller mer.

Regeringen eller, e fter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från skyldigheten att

upprätta prospekt. Lag (1 992:558).

2 § Vid emission av fondpapper som inte är inregistrerade och inte
heller avses att inregistreras vid en börs, skall utgivaren up prätta prospekt.

Lag (1992:558).

3 § Vid erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument,

skall den som lämnar erbjudandet upprätta prospekt. Lag (1992:558).

4 § Prospektet skall lämnas in till Finansinspektionen med ansökan om

registrering. Sedan inspektionen har registrerat prospektet skall det offent­

liggöras.

1113

¬

background image

SFS 1992:558

För ansökan om registrering av prospekt skall sökanden betala avgift

enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1992:558).

3 kap. Förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon

annan

1 § Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att foretaget skall ha rätt
att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet
slutas skriftligen i en handling som upprättats särskilt för ändamålet.

Detsamma gäller om foretaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra
parter. Det förfogande som avses skall anges noggrant.

2 § Ett avtal som ger en panthavare rätt att sälja ett pantsatt finansiellt
instrument om panten inte löses i ti d behöver inte ingås på det sätt som

anges i 1 §.

3 § Om ett sådant företag som avses i 1 § har fått finansiella instrument

som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten bara

tillsammans med den fordran som de utgör pant f�r. För återpantsättning

eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 §. �&ter­

pantsättning eller överlåtelse får inte ske f�r högre belopp eller på stränga­
re villkor än vad som gäller hos panthavar en.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek­

tionen får meddela föreskrifter om villkor f�r sådana avtal som avses i 1
och 3 §§.

1114

4 kap. Offentliggörande av aktieinnehav

1 § Den som har förvärvat eller ö verlåtit aktier i ett svenskt eller ut­

ländskt aktiebolag, som har gett ut aktier vilka är noterade vid en börs eller

auktoriserad marknadsplats, skall inom sju dagar därefter skriftligen an­

mäla förvärvet eller överlåtelsen till bolaget och till den börs eller auktori­

serade marknadsplats där aktier i bolaget är no terade om

1. förvärvet medför att förvärvarens andel av röstetalet för samtliga

aktier i bolaget uppn år eller överstiger någon av gränserna 10, 20, 33 1/3,

50 och 66 2/3 procent,

2. överlåtelsen medför att överlåtarens andel av röstetalet för samtli ga

aktier i bol aget går ned under någon av grä nserna i 1. Lag (1992:558).

2 § Vid tillämpning av 1 § skall följande ak tier likställas med förvärva­

rens eller överlåtarens egna, nämligen sådana som ägs av

1. företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren,
2. den som i nnehar aktier i bolaget f�r förvärvarens eller överlåtarens

räkning,

3. den som med förvärvaren eller överlåtaren har träffat skriftlig över­

enskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsik­

tig gemensam hållning i fråg a om bolagets förvaltning,

¬

background image

4; den, for vilkens aktier forvärvaren eller överlåtaren har fått eller

SFS 1992:558

kommer att få utöva rösträtten,

5. make eller sambo till forvärvaren eller överlåtaren,
6. omyndiga barn som står under forvärvarens eller överlåtarens vård­

nad.

Med koncern avses i denna paragraf vad so m anges i 1 kap. 2 § aktiebo­

lagslagen (1975; 1385). Lag (1992:558).

3 § Anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn och personnummer eller annat iden-

tifieringsnummer eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person,
firma, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer och adress,

2. antal och de slag av aktier som den anmälningsskyldige forfogar över,
3. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,

4. tidpunkten för ändringen eller ändringarna. Lag (1992:558).

4 § Aktiebolaget skall, om börsen eller den auktoriserade marknadsplat­

sen inte har offentliggjort uppgifterna i en anmälan inom nio dagar från

det att bolaget mottog denna, självt offentliggöra dessa uppgifter. Lag
(1992:558).

5 § Börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen får besluta att ett
offentliggörande enligt 4 § inte behöver ske om

1. det strider mot något allm änt intresse,
2. det kan allvarligt sk ada aktiebolaget, såvida inte ett underlåtande att

offentliggöra skulle kunna vilseleda allmänheten om bolagets ställning,

3. ett värdepappersinstitut förvärvat eller överlåtit aktierna i sin värde­

pappersrörelse.

Börsen eller marknadsp latsen skall omedelbart underrätta aktiebolaget

om ett beslut om undantag enligt första stycket. Beslutet skall också
omedelbart tillställas Finansinsp ektionen som har att pröva om offentlig­

görande ändå skall ske. Beslutar inspektionen att uppgifterna skall offent­

liggöras, skall börsen eller marknadsplatsen göra detta omedelbart. Lag
(1992:558).

5 kap. Tillsyn m, m.

1 § Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i

denna lag.

2 § Finansinspektionen får vid vite förelägga den som deltar eller med­
verkar i handel med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om

1. handeln strider mot 1 kap. 2 §,
2. foreskrifterna om förfoganden över någon annans finansiella instru­

ment i 3 kap. 1 och 3 §§ inte iakttas. Lag (1992:558).

3 § Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om

han inte fullgör skyldigheten att

1. upprätta och till Finansinspektionen lämna in prospekt enligt be­

stämmelserna i 2 kap.,

2. göra anmälan till aktiebolag och till börs eller auktoriserad mark­

nadsplats enligt 4 kap. 1 §,

¬

background image

SFS 1992:558

3. offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 4 kap. 4 §. Lag

(1992:558).

4 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag
skall de institut som står under Finansinspektionens tillsyn betala årliga
avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

6 kap. �verklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos kam­

marrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

1. Denna lag^ träder i kraft den 1 augusti 1991.
2. Genom lagen upphävs lagen (1979:750) om rätt att förfoga över

annan tillhöriga fondpapper.

3. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock den

upphävda lagen.

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

^ 1991:980.

' 1992:558.

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.