SFS 1992:1714

1992_1714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'f'% <

SFS 1992:1714 Lag

Utkom från trycket

den 30 december 1992

om ändring i lagen (1991:980) om handel med

finansiella instrument;

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1 991:980) om handel

med finansiella instrument^ skall föras in två nya paragrafer, 2 kap. 5 och

6 §§, av följande lydelse.

2 kap.

5 § Om en emission av utländska fondpapper görs både här i landet och i
ett eller flera andra länder inom EES och ett prospekt som har upprättats

enligt reglerna om börsprospekt har godkänts av behörig myndighet i
något av dessa länder inom tre månader före ansökan om registrering, skall

Finansinspektionen godta prospektet utan ny prövning.

Inspektionen får trots bestämmelserna i första stycket kräva att ett

utländskt prospekt skall översättas till svenska språket och kompletteras
med uppgifter som särskilt gäller förhållandena här i landet.

6 § Sedan Finansinspektionen har registrerat prospektet skall det oflfent-

liggöras.

Denna lag träder i kraf t den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

' Prop. 1992/93:90, bet. I992/93:NUIO, rskr . 1992/93:110. Jfr EE S-avtalet bil aga

IX avsnitt III och rådets direktiv 89/298/EEG (EGT nr L 124, 5.5.1989, s. 8).

^ Lagen omtryckt 1992: 558.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.