SFS 2016:714 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2016:714 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
160714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 §, 6 kap. 1 a §

och 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2 ska ha

följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

aktierelaterat överlåtbart värdepapper:
1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom

interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt

2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där emittenten har rätt att

begära konvertering och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant vär-
depapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet
som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av
den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma
koncern som den emittenten,

anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om sys-

tem för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade över-

låtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid uppre-
pade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om

värdepappersmarknaden,

företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2015:958.

SFS 2016:714

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:714

börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre
föregående kalenderåren,

kvalificerade investerare:
1. kund som avses i 8 kap. 16 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte

denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,

2. kund som avses i 8 kap. 17 § lagen om värdepappersmarknaden,
3. enhet som avses i 8 kap. 19 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte

denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund, samt

4. kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande läm-

nas,

nyckelinformation: väsentlig och väl strukturerad information som ska läm-

nas till investerare med följande innehåll:

1. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade

med emittenten och eventuell garant, innefattande tillgångar, skulder och
finansiell ställning,

2. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade

med investeringen i värdepapperet, innefattande eventuella rättigheter fören-
ade med värdepapperet,

3. erbjudandets allmänna villkor, inklusive en uppskattning av de kostna-

der som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,

4. närmare upplysningar om upptagandet till handel, och
5. motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen

tillför,

offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av

aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga
eller en del av dessa aktier till budgivaren,

penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 3

lagen om värdepappersmarknaden,

prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av

den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direk-
tiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/50/EU,

prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av

den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa,
införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och sprid-
ning av annonser, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning
(EU) 2015/1604,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappers-

marknaden,

samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling

av förpliktelser på finansmarknaden,

background image

3

SFS 2016:714

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och

överlåtbart värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 2 lagen

om värdepappersmarknaden.

4 kap.

19 §

4

Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier ska

anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs som driver den reglerade
marknad där aktierna är upptagna till handel. Om handeln sker i återköpspro-
gram enligt artikel 5 i marknadsmissbruksförordningen, ska anmälan i stället
göras till Finansinspektionen eller, om det framgår av föreskrifter meddelade
med stöd av 7 kap. 1 § 5, till den börs som driver den reglerade marknad där
aktierna är upptagna till handel.

6 kap.

1 a §

5

För övervakningen av att denna lag följs, liksom lagen (2000:1087)

om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instru-
ment, prospektförordningen, lagen (2006:451) om offentliga uppköps-
erbjudanden på aktiemarknaden och marknadsmissbruksförordningen, i den
ursprungliga lydelsen, får Finansinspektionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till för-

hör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.
Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som

rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första
stycket 2.

7 kap.

1 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap. 1 och 3 §§,
2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket

eller 20 § ska offentliggöras,

3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut

och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till
Finansinspektionen,

4 Senaste lydelse 2007:535.

5 Senaste lydelse 2010:1860.

6 Senaste lydelse 2007:535.

background image

4

SFS 2016:714

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dot-

terföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finans-

inspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad
där aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt
uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier ska offentliggöras,

6. hur information ska offentliggöras enligt 4 kap. 20 §,
7. information enligt 5 a kap. 1 och 2 §§, och
8. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket ska fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.