SFS 2016:1308 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2016:1308 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
161308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel

med finansiella instrument

2

dels att 5 a kap. ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 1 a och 3 §§ och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

6 kap

1 a §

3

För övervakningen av att denna lag följs, liksom lagen (2000:1087)

om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköps-
erbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till för-

hör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.
Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som

rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första
stycket 2.

3 §

4

Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om

denne inte fullgör skyldigheten att

1. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §

eller 9 § andra stycket,

2. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 1 h § andra

stycket,

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Senaste lydelse av
5 a kap. 1 § 2005:378
5 a kap. 2 § 2005:378
5 a kap. 3 § 2005:378
rubriken till 5 a kap. 2005:378.

3 Senaste lydelse 2016:714

4 Senaste lydelse 2012:378.

SFS 2016:1308

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1308

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. offentliggöra uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §, eller att

lämna sådana uppgifter till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §, eller

4. följa en begäran enligt 1 a §.

7 kap.

1 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap. 1 och 3 §§,
2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket

eller 20 § ska offentliggöras,

3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut

och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till
Finansinspektionen,

4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och

dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finans-

inspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad
där aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt
uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier ska offentliggöras,

6. hur information ska offentliggöras enligt 4 kap. 20 §, och
7. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket ska fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:714.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.