SFS 2018:323 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2018:323 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS2018-323.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (1991:980) om han-
del med finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
3 Inför upprättandet av ett prospekt och vid offentliggörande av det
enligt 28�30 §§ får, i syfte att upprätta och offentliggöra prospektet, de per-
sonuppgifter behandlas som prospektet ska innehålla, inklusive sådana upp-
gifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I
den utsträckning det krävs enligt 28�30 §§ får personuppgifterna i prospek-
tet föras över till en stat utanför EES.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2005:833.

SFS

2018:323

Publicerad
den

3 maj 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.