SFS 2018:1622 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2018:1622 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS2018-1622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

6 kap.
1
a §3 För övervakningen av att denna lag följs, liksom prospektförord-
ningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-
marknaden, får Finansinspektionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.
Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som

rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första
stycket 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2016:1308.

SFS

2018:1622

Publicerad
den

6 november 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.