SFS 1994:803 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 1994:803 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS 1994_803 Lag om ändring i lagen (1991_980) om handel med finansiella instrument

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:803
Utkom från trycket
den 22 juni 1994

1589

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 4 kap. 2 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94: 196, bet. 1993/94: LU32, rskr. 1993/94:422.

2

Lagen omtryckt 1992: 558.

background image

SFS 1994:803

4 kap.

2 § Vid tillämpning av 1 § skall följande aktier likställas med förvärva-
rens eller överlåtarens egna, nämligen sådana som ägs av

1. företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren,

2. den som innehar aktier i bolaget för förvärvarens eller överlåtarens

räkning,

3. den som med förvärvaren eller överlåtaren har träffat skriftlig över-

enskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsik-
tig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,

4. den, för vilkens aktier förvärvaren eller överlåtaren har fått eller

kommer att få utöva rösträtten,

5. make eller sambo till förvärvaren eller överlåtaren,

6. omyndiga barn som står under förvärvarens eller överlåtarens vård-

nad.

Med koncern avses i denna paragraf vad som anges i 1 kap. 5 § aktiebo-

lagslagen (1975:1385).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1590

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.