SFS 1995:85 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 1995:85 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS 1995_85 Lag om ändring i lagen (1991_980) om handel med finansiella instrument

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:85

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Inspektionen får bestämma att ett beslut
skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

74

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.