SFS 1995:1599 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 1995:1599 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS 1995_1599 Lag om ändring i lagen (1991_980) om handel med finansiella instrument

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1599
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument

dels att 4 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

4 kap.

2 §2 Vid tillämpning av 1 § skall följande aktier räknas som förvärvarens
eller överlåtarens egna, nämligen sådana som ägs av

1. företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren,

2. den som innehar aktier i bolaget för förvärvarens eller överlåtarens

räkning,

3. den som med förvärvaren eller överlåtaren har träffat skriftlig över-

enskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig

gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,

4. den för vars aktier förvärvaren eller överlåtaren eller något företag in-

om samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren har fått eller kommer
att få utöva rösträtten,

5. make eller sambo till förvärvaren eller överlåtaren,
6. omyndiga barn som står under förvärvarens eller överlåtarens vård-

nad,

Med koncern avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap. 5 och 6 §§

aktiebolagslagen (1975:1385). Vad som där sägs om moderbolag skall även
tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag.

2 a § Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 2 § andra
stycket är befriat från anmälningsskyldighet enligt 1 §, om anmälan görs av
moderföretaget eller, om detta i sin tur är ett dotterföretag, av dess eget
moderföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

1

Prop. 1995/96:62, bet. 1995/96:NU8, rskr. 1995/96:110. Jfr rådets direktiv 88/627/EEG

av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller
avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag (EGT nr L 348,17.12.1988, s. 62,
Celex 388L0627).
2

Senaste lydelse 1994:803.

3209

background image

SFS 1995:1599

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3210

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.