SFS 1996:777 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 1996:777 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS 1996_777 Lag om ändring i lagen (1991_980) om handel med finansiella instrument

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1238

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

3

Senaste lydelse 1995:318.

SFS 1996:777
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument2 skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §3 Har två parter, vid handel med finansiella instrument, med andra

liknande rättigheter eller åtaganden eller med valuta, träffat ett avtal om
att de förpliktelser som uppkommer vid handeln dem emellan skall av-
räknas mot varandra, och innehåller avtalet ett villkor som innebär att en
slutavräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall en
av parterna försätts i konkurs, gäller villkoret mot konkursboet och mot
borgenärerna i konkursen.

Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en

slutavräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall
företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruk-
tion beslutas för en av parterna gäller villkoret mot gäldenären, rekon-
struktören och de borgenärer vars fordringar omfattas av ett offentligt
ackord.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. För avtal som har träffats före ikraftträdandet gäller 5 kap. 1 § i dess

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.